is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

434

hortensia.

hortensia , of hut aanbelang i'er openhartigheid tusschen egtgenooten.

Eene nieuwe Zedelyke Vertelling, door den Heer de marmontel.

Hortensia van Livernon was begaafd met hoedanigheden, welke men rrienigvoud veréénigd aantreft by de fchoone Sexe, fchoon dezelve doorgaans met elkander in tweeftryd zyn. Zy werd gebooren met eene deugdzaame ziel, een teder hart, en eene leevendigc verbeelding. Zy hadt desgelyks twee met elkander onbeftaanbaare Opvoedingen ontvangen. De eene onder het oog van eene uitfteekende Moeder., die haar beftendig aanmaande tot Voorzigtigheid en Zedigheid; de andere van haaren Spiegel, die haar eiken morgen zei, dat zy fchoon was, en gevormd om aller harten te vermeesteren.

Zy trouwde aan den Marquis de vervanne, in het bloeiends van haare jeugd en fchoonheid, en leefde met hem drie jaaren in een onafgebrooken gelukftaat. Het éénige, 't welk men op dit Paar te zeggen hadt, beftondt hierin, dat zy in gezelfchap te naauwlettend op elkander waren.

Ongemerkt, egter, werd de gefteldheid haars Mans op haar min in 't oog loopend, en men merkte op, dat zyne Vrouw min onverfchillig was ten aanziene van de Bewonderaais die haar omringden. Wanneer een van beiden niet flipt op het beftemde uur kwam, zag men dat de ander min dikwyls op het horlogie keek,en niet langer zo afgetrokken fcheen. „Nu," (dus fprak men in den kring hunner kennisfen,) „ beginnen „ zy redelyk te worden, 't Is zeer voegelyk ,dat, naa de eerfte ,, verregaande vervoering, zullt een hevige drift wat bekoe':. Hun gezelfchap zou ondraagelyk geworden zyn, indien zul:; eene verkleefdheid tan elkander langer geduurd hadt." Maar, fchoon een hoop Bewonderaars de jonge hortensi\ omringde, en fchoon zy, zonder een uit dezelve uit te kippen, hunne hulde niet fcheen te verfmaaden; fchoon de Marquis, daarenboven, van zynen kant, zyne Egtgenoote niet vergezelde met de onaflaatende geduurigheid, welke een Man een zo lastig weezen maakt in *t oog van den Aanbidder der bekoorlykheden zyner Vrouwe, bleef alles getuigenis draagen van hunne gelukkige Egtvereeniging. en zes jaaren waren verftreeken zonder het minde wolkje van ongenoegen; wanneer men, op het onverwagtst. vernam, dat deeze Egtgenooten gefcheiden waren , dat hortensia terug gezonden was aan haare Moeder, op het oude Kasteel van Livernon, 't geen deeze Dame in een afgeleegen Landfchap bewoonde.

Dit