Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

510 EEN ZESWEEKS VERBLYP

de overwinning behaalde. De Inwoonders van WaltonL eenige mylen ten Noorden van Gloucester gelegen, beweeren, dat dit gevegt voorviel op Oleneay , een Eiland in dien oord. Het komt my, op dit pas, niet gelegen, dit gefchil uit te maaken; en misfchien ware het droevig dit te beflisfen ; daar die twist het gefprek, als het in de Landdorpen aan 't kvvynen zou flaan kan leevendig houden.

Omtrent twee mylen van Gloucester kwamen wy te Highnam Court, de Plaats waar zich Sir john cuise, Bart. onthoudt, en welke wy bezogten. Het Huis is een eenvoudig, doch, in zommige opzigten , een fraai Gebouw, naar de tekening van inigo jones. De vertrekken zyn ruim ; de grond is in den tegenwoordigen fmaak aangelegd. Het Perk is zeer uitgeftrekt , en heeft eenige verrukkende gezigten op het omliggende land. -— Weder op den weg komende, en rondziende, ftonden wy niet weinig verfteld, wanneer wy bevonden, dat het gezigt op het Huis belemmerd wierd door de onguriftige ligging der Kerke ; een voorwerp op zichzelve niet ongevallig; doch zeker daar geplaatst, zonder te letten op het genoegen des Reizigers, die 'er door beroofd wordt van een der beste gezigten op het Huis. Ik moet hier in 't algemeen aanmerken , want ik bevind my buiten ftaat om tot byzonderheden af te daalen , dat 'er veele goede Schilderyen voorhanden zyn te Highnam Court. De Voorzaat van den tegenwoordigen waardigen Eigenaar, de Generaal cuise , fchonk die Verzameling van Schilderftukken , welke men zien kan in Christ - church Collegie, Oxford. Met dit te doen beroofde hy zyne Familie niet -zeer veel. Hy was een welbetaalende Verzamelaar van Schilderyen; doch 'er zyn weinige Kunstkenners, die zyn fmaak niet in twyfel getrokken hebben.

Van Highnam reeden wy door een met hout begroeide en fchilderagtige landftreek, waar het oog onthaald wordt door eene verfcheidenheid der aangenaamfte voorwerpen ; 'c welk eene aandoening te wege brengt op eenen geest, aan zulke voorwerpen niet zeer gewoon , die zich beter laat gevoelen dan befchryven. ,, Het Landleeven," gelyk een bevallig Schryver opmerkt, ,, boezemt eigenaar„ tig gevoelens van Goe.ddaadigheid in: door, by aanhou,, denheid , de giften der Natuure te ontvangen, wordt „ de Ziel uitgebreid, en de Menfchen ongevoelig gewoon

,, om dezelve rondsom zich te verfpreiden," 'Er

zyn

Sluiten