is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

444

»• J. kb o m

tf f 1 der Aftrologie, of Storrenvoorzeg.

t i-J van het Zeeuwfche en andere Genoot fel.appen. de Uddelburg, by P. GilMen, en de Wed. I. P. GiUisTén *79S- I» gr. 8vo. Beha/yen het Focrberigt, £ '

D*c?n°°h«^Mo? K,R°M^ Z° "iet een der werkzaamlle Ledeu van het Natuurkundige Gezelfchap te Middelburg is ai. thans onder hun de mildfte met de vrugten van zyn n'a l e d <ien Landgenooten mede te deelen eelvk on™ A.«w,,Ji van 'sMans veelvuldigen arbeu? 'J^n —Zt'ZZ men in het vak der Letteren en Weetenfchanpen kunnen bezwaarlyk zeggen: ik zal nooit over deeze of geene ftoff"pen op t papier zetten. Eene leiding van omikndigheden bren.t ons in eenen ftand, d e een ander* ni« , r„;» t UIc"gc verkieslyk doet fchynen. Dfcï "^72 Hoogleeraars blykens zyn Voorberigt en den Aanvang- de" fngerfgt °nderZ°eks- c Welk volgens deezen leiddraad is Een kort Berigt van de Gefchiedenis der Aftrologie, en op. helder.ng van 't geen men door de Aftrologie ot SterrenvZzegkunde te verftaan, en m het ftellen vfn den Globe ten

dien etnde waar te neemen, hebbe l„ de Heiige Schrift

is geen grond voor de beoefening van deeze Kunstf veeleer wordt aezelve daar in veroordeeld. Een uitvlugt hieromtrent beantwoord. __ Gewigtige bedenkingen, welkeg ht Gezond Verftand tegen de Aftrologie aan de hand geeft. --— Dezdve nader wederlegd uit het Leerftuk van God! byzondere Wie

utZ%~IeelZldaë °Ver diCHV°0r ^ M""sch e" cKn

troostryke J.eerltuk 0p du onderwerp toegepast ter

omverwerping van zekeren bepaalden Invloed welken' de Sterren op de lotgevallen der Menfchen hebben zouden. _

zende moeite welke door de grootfte Geleerden, waarfchvn ^yk met zonder vrugt aan de beoefening van die k ït D", i i TT de andere UK de ondervinding van zo vee'e.'

welgelukte Horoscoopen, welke hy geheelTuit den we»

en 'er by gevolge uit befluic tot'dl voinaagefe o'ge!

grond-