Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£18 M. S TÜ ART

„ ons oog niet verachtlyk, die om geene wraake denkt, „ wanneer de nood zyns Vaderlands hem hier toe „ de gelegenheid aanbiedt, wanneer zyne eigene her„ Helling hem hier toe de magt in handen geeft: die

weinige woorden, welken hy by zyn vertrek in bal„ lingfehap uitfprak, zyn ons flechts blyken zyner

menschlyke zwakheid, welke zyne volgende grootmoe„ digheid des te meer veredelen. Meer Hukte ons zyne „ gehechtheid aan alle dc voorrechten des Adels; en zy4, ne gemaatigdheid, in dezelven zoo lang mogelyk te ver„ wceren , zou niet genoegzaam geweest zyn om ons „ van deeze zyde in camillus den Held , den Grooten „ Man, niet te doen verliezen, indien wy ons niet uit „ ftrenge rechtvaardigheid verplicht gevonden hadden, „ om de denkbeelden der menschlyke gelykheid van dien „ tyd geenzins te vergelyken met dien van den onzen, „ en nog minder om' daar naar eenen Man te beoor„ deelen^ wiens geboorte en opvoeding hem onvrywillig „ met eenen geest bezielde, die in onze dagen met alle

waare grootheid van hart onvereenigbaar is. Maar

„ ook dien dwaazen geest van onderfcheiding overwon s, camillus : de verdeeldheid van den ftaat griefde „ zyn welwillend hart te fterk, om op de vooroordeelen „ van zvne geboorte te blyven ftaan; hy wenschte ten „ laatften de burgermin herfteld ; hy deed plegtige be„ loften voor zulk eene vereeniging, fchoon zy den „ Adel kostbaar viel; hy zelfs eindelyk had en erkende „ het geluk , van zynen openlyken loopbaan te fluiten „ met de vereeniging" van de beide rangen in de weezen„ lykfte betrekking, en heeft dus, ook in dit opzicht, „ recht op het offer, aan waare verdienften verfchul-

digd."

Hoe zeer wy ons aangelokt vinden om de keurige aanmerkingen over de Invoering der Tooneelfpelcn , die eene aangenaame afwisfeling in het Werk maaken , over te neemen, moeten wy onze hand hiervan te rugge houden.

Het Derde en laatfte Hoofdftuk deezes Deels, van het Begin van den Oorlog met de Samniten , tot aan hel tweede Vredeverbond met dit Volk , levert eene aaneenfchakelmg van Krygsbedryven op, fchaars afgewisfeld : meer beduidende dan de voorige Oorlogen. Immers, om met den Schryver in den aanvang te fpreeken, „ zyn „ wy thands tot het tydperk genaderd van het welk

„ Rt-

Sluiten