Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE GELYKHEID, ENZ.

5ol

ïn rang zyn dan de Burgers, of de overige leden der Maatfchappy; dat de Man het hoofd der Vrouwe is; dat de Ouders gezag hebben over de Kinderen , de Heeren of Meesters en Vrouwen over hunne Dienstboden; dat zelfs de Ryken, indien zy , nanr hun vermogen , den Staat en de Behoeftigen onderfteunen, de achting der overige Burgers, vooral der Armen, waardig zyn; als ook, dat de Jongen eerbied moeten hebben voor de Ouden. Maar, daar de Menfchen, alleen als Menfchen belchouwd , buiten eenige betrekking, in zoo verre aan eikanderen gelyk zyn, dat zy dezelfde menfchelyke Rechten hebben mag de eene mensch den anderen mensch in geenerleie opzichten, hoe ook genaamd, benadeden. De Beftuurders mogen de Burgers alzoo min als de Burgers de Beftuurders, jn eenigerleie opzichten , te kort doen, of mishandelen. Niemand , wie hy ook zyn moge, mag aan eenen anderen doen, het geen hy ten zynen opzichte, en in het zelfde geval zynde , naar waarheid en rechtvaardigheid , zoude afkeuren. De perfoon , het ligchaam , het leeven , de goederen en alle rechtvaardige bezittingen , groot of klein, van den allergering'.len Burger moet, in eene welgeregelde Maatfchappy, zoo veilig en zeker zyn , als van den Alleraanzienlykften en Rykflen In geval van verongelyking, moet den Armen even goed recht als den Ryken wedervaaren : geene aanneeminge des Perfoons moge hier immer plaats hebben. Zie daar de waare en eenige Gelykheid. Voor het overige blyven alle natuurlyke rechten en burgerlyke betrekkingen, die uit overeenkomst beftaan , ongefchonden, en alle de betreklyke plichten in zyn geheel. De Beftuurders moeten wél regeeren, en het algemeene welzyn behartigen. De Burgers moeten hunne Beüuurderen behoorlyke achting, getrouwheid en gehoorzaamheid, bewyzeu. De Man moet zyne Vrouw liefhebben; de Vrouw moet haaren Man, als het hoofd des huisgezins, eerbiedigen. De Ouders moeten voor hunne Kinderen zorgen ; de Kinders moeten hunne Ouderen eeren en gehoorzaam zyn. Ue Heeren of Meesters en Vrouwen moeten hunne Dienstboden billyk behandelen; de Dienstboden hunne Heeren en Vrouwen, in al wat recht en billyk is, onderdaanig zyn, en de Jongen moeten eerbieci hebben voor de Ouden. De dus bepaalde Gelykheid kan alleen in eene Maatfchappy beftaan , en beteugelt tevens de woeste en Land en Volk verdervende Vtyheid. Wat zou tut zyn als een iegelyk deedt wat hem betiagde, zonder zich met zyne betrekkingen, noch met het recht of de belangen vat) eenen anderen , te bemoeijen? Neen, het is noodzaaklyk de gerustheid en veiligheid der Maatfchappy te bevorderen, door eenige orde en eenige billyke regelen onderling te betrachten. Hel geen wy niet willen dat ons aangedaan worde, men kan dit niet te veel berhaalen, moeten wy ook niet doen aan anderen. Meeuen Wy recht te hebben eene billyke behandeling van onze MedemenNn 5 ■ fchto

Sluiten