Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£2& BE BUITTEN AANGEKLAAGD.

verregaande en regtmaatige afkeerigheid tegen de Britfche Natie, hoe dikwerf ook genoemd onze Bond- en Geloofigenooten. Hy flape't de eene mishandeling, door hen den Nederlantleren aangedaan, op de andere, en roept, na die optelling , de Natiën op ter vonnisvelling.

Beflist nu, Volken deezer aarde!

ó Spreekt nu vry uw vonnis uit! Daar waarheid alles openbaarde,

Zo fpreeke uw affchrik overluid:.... ó Toetst nu Netrlands bittere (bitt're) klagten; Zelfs aan barbaarfche voorgeflachten,

Aan eeuwen van een' vroeg'ren tyd : ——■ Ontrolt hier vry d'historieblaaden, Waar vindt gy meer zulke euveldaaden?

Ja, oordeelt! zo gy billyk zyt "

Jammer is het maar, dat de Natiën niet zo gereed zyn om te vonnisfen, als de Dichter om te befchuldigen. Zulke papieren wapenen mogen fteeken ; maar zy ontwapenen of befchadigen niet. Zo zy ergends goed voor zyn , is 't alleen, om zommigen , die nog al gunftig over de Engelfchen denken, Qen zo zyn 'er, niet tot roem zeker van onze Natie , nog al veelen, helaas!) de oogen te openen, en hen tot nadenken te brengen, — 't geen zeker wenfcaelyk zyn zoude!

Sluiten