is toegevoegd aan je favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$24 VERSLAG VAN EEN OPTOCHT, IN CHINA.

den, door het bepaald zitten verflyfd, eenig gemak te" geeven. Onder de menigte, die ons omringde, een aantal Vrouwen ziende, waagde ik het digt by dezelve te gaan; en haar aanipreekende met het Chineefche woord Chou au (zo veel als Schoone') fcheenen zy daar over zeer voldaan. Zich rondsom my fchaarende, doch met alle zedigheid en beleefdheid, bekeeken zy de ltof en het maakzel myner kleederen. Toen de Karren weder aan den gang geraakten, nam ik affcheid van deeze Vrouwen met eene vriendlyke handfehudding; zy reikten my dezelve bevallig toe. De Mannen, daar by tet genwoordig, fcheenen zich niet te Ifooten aan myn gedrag; maar gaven, in tegendeel, zo veel ik kon verneemen, hun genoegen te kennen, wegens de oplettenheid,

welke ik voor deeze Vrouwen betoonde. Het blykt,

.derhalven, dat, in deeze Stad, de Vrouwen niet verltooken zyn van eene betaamelyke maate vryheids, en, gevolglyk, dat de jalouzy, zo algemeen aan de Chineezen toegefchreeven, by de Mannen, in de Hoofdltad des Ryks althans, geen heeifchende eigenfehap is.

Onder andere voorwerpen, die wy op onzen weg zagen, en niet misten onze aandagt te trekken, was eene Lykllatie. Over de kist werd een verhemelzel gedraagen met fatynen gordynen, vercierd met goud en bloemen, en behangen met wapens. De kist was geplaatst op een lange baar, gedraagen door tusfchen de vyftig en zestig Mannen, die dezelve torfchen op hunne fchouders, met lange over elkander lteekcnde Bamboos; zy gaan acht nevens elkander, met een traagen en ftaatlyken Hap. Onmiddelyk volgde een hoop Muzykanten, die een Lykzang fpeelden, niet ontbloot van behaaglyke toonen. De Vrienden en Bloedverwanten des Overledenen volgden, in 't zwart en wit gekleed.

De Oostlyke Voorlieden doorgetrokken zynde, kwamen wy in een ryk en fchoon Land. Een korte postweg van omtrent tien mylen bragt ons tot een van 's Keizers Paleizen, genaamd Teuman-man-yeuman, waar wy 's naamiddags omtrent vyf uuren aankwamen, zeer vermoeid door de groote hitte van den dag, en de hindernissen die wy op den weg ontmoet hadden ; voornaamlyk ontllaande uit den ongelooflyk grooten aandrang Volks, 't welk men zeggen mag dat: den geheelen weg, van Tong-tchew tot hier toe, een weg van dertig mylen,

opvulde. Korten tyd naa onze aankomst kréegen

wy eenige, maar zeer gemeene, ververfching: en de geheele afgematte Reisftoet ging ter rust.

LEB.