Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SVVOEGSELS TOT BE VADERE, HISTORIE. *3

Éyvoegfels en Aanmerkingen voor het Agttiende Deel der '1 Vaderlandfche Historie van jan wagenaar. Dóór Mr.

h. van vvyn, Mr. n. c. lambrechtsen, Mr. ant.

martini, e. m. engelberts, en anderen. 1c Am tc?Tm, by% Allart, i795- fn8*

Dezelfde voor het Negentiende Deel, 1796. i23

Voor het Twintig/Ie Deel, 120 bladz.

TTet Achttiende Stukjen, beantwoordende aan het Achtrl tiende Deel van wagenaarV Historie, looptvgeivk dit, van het fluiten van den Utrechtfchen Viede tot op het Verdrag van Seville, in den jaare 1729-

Terftond, op dl 3de bladzyde, ontmoet ons hier eene recht hartige taal der Algemeene Staaten over de behanSg welke den Ingefetenen van het Netolandsch Gemlenebest wedervoer 111 Denemarken. De Staaten lkten Czegt onze Schryver) den Heere van aeefeld, : Deenfchen buitengewoonen Gezant in den Haage, verzoeken zyne goede dienden aan te wenden, ,, ten ein! de haer Hoogh Mog., daer door gediff en/eert mogten worden eenige verdere Refolutien te nemen, die acn haer Hoogh Mog. leet en , - den Koning, \ ,, niet aengenaem [ouden kunnen zyn, ende van welken f ' haer Hoogh Mog., evenwel, zieh niet /ouden kunnen " pasfeeren, indien* de voorfchrevene hare Onderdanen

l iilt klachteloos wierden gefield " V Zo dorst men

toen nog fpreeken! Maar hoe veele toonen laager is men na dien tvd wel gedaald? En vanwaar was den Staaten het recht aangewaaid om de Ingezetepen hunne OnderdaanTl Jemen? — Doch het .indMtyde» niet noodig hierop verdere aanmerkingen te maaken.

M^leelweezen moeten wy hier weder eene zeer zmftoorende druk- of fchryffeil .aanwyzcn, welke op reg. |der aangehaalde bladzyde is ingefloopcn. „ Zy de Staatenf hielden by dit Hof niet minder aan." Het yervoïS toont duidelyk, dat 'er ftaan moest by het Decnfche H f zo als de woorden nu liggen, zoude men ze opvatten van het Zweedfche. Het fmart ons, dat wy, m d t nutdgS Werk , zo dikwyls diergelyke misftelhngen ontmoe en. Dus vinden wy, om Hechts één voorbeeld te nomen, óp bl. 61. r. 6, overeen/lemming m plaatze van ZStA Waarfchynel|k ontftaan veele deezer tg

.

Sluiten