Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d. ti. oskamp, over de kinderpok jes. 519

Let of zonder Voorbehoeding. Terwyl hy zyne Verhanfeline fluit met eene bondige aanwyzing der voornaamfte Èdemen, welke de zo heilzaame, doch teffens de tot hier be by ons zo zeer verwaarloosde, Inenting ten fterkften

f Onder "andere drangredenen, ten dien einde door den Ledenaar met veel oordeel aangevoerd, vinden wy ons ferpligt de volgende als zeer overtuigend over te nee-

U Thans weeten wy, (zegt de Redenaar bl. 74-76) volgens de laatfte telling, dat het getal der Inwooners [ van deeze Stad (Amfterdam) ver boven de 220,000 beloopt, en dat hetzelve omftreeks de helft van deeze l Eeuw, gelyk uit de tafelen van karseboom kan blyL ken, boven de 350,000 heeft bedraagen, zo dat men [ derzelver getal dus veilig , geduurende deeze geheele [ Eeuw , op 200,000 ftellen mag. Wanneer men nu ï aanneemt, dat 'er vyf van de 100 perfoonen de KinI derziekte niet krygen, zo zyn 'er van de 300,000 maar l io,coo welke van deeze ziekte bevryd blyven; terwyl I iyo,oco door dezelve aangetast worden : van deeze E rekenende, dat het zevende, of een van de zeven, die [ de Kinderziekte natuurïyk bekomen, fterft, zp beloopt t bet getal der overledenen aan de natuurlyke Kinderpokï ies van de 200,000 menfehen 27-14?.- , ,, „ f J, Indien 'er nu van de ioco ingeenten één, (t welk L na de voorige berekeningen, zo veel als mogelyk, geIfteldis) fneuvelt, zo beloopt het getal der ingeente | overledenen van 200,000 ilegts 190; derhalven is het l verfchil van overledenen tusfchen de natuurlyke en t ingeente Pokkenlyders 26,952, welke 'er meer aan de l natuurlyke Kinderziekte fterven. \ Voorts vastftellende, dat het geflacht der menfehen 1 öm de qo iaaren vernieuwd wordt, zo leefden er zet derd het Jaar 1700 in Amfterdam, volgens deeze bei reekening, 600,000 menfehen, van dewelke 81,426 aan 1 de'natuurlyke Kinderziekte zyn omgekomen, en 570aan Idl Inenting zouden geftorven zyn ; weshalven er in 1 onze Eeuw, indien de Inenting geduurende dezelve al1 gemeen was vastgefteld , 80,856 menfehen alleen ,n I deeze Stad meer by het leven behouden waren, behaU I ven het talryk nakomelingfchap, dat uit dezelve, door E drie achtereenvolgende geflachten, had kunnen geboo£ ren worden." Rap.

Sluiten