Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN ALS LEERAAR DER WAARE VRYHEID. $11

7icht kunde en menschlievendheid, paaren zich in deezen met die edelmoedige belangloosheid welke wy te vooren reeds hebben opgemerkt. Schoon hy zelf Lid was van de Ridderfchap, veroordeelt hy het aanzyn van zulke aanbbyvende^Stmdem^^^ ^ machten als hoogstnoodzaakelyk, en pryst den Atheenfchen Wetgeever solon, die volaens zeggen van Plutarchus , door deeze alr fcbèidinf het Schip van Staat als voor twee ankers

" verlSe op dat het te minder zoude te lyden

J hebben van de fchokkende golven van 's volks wisfel-

" Al? de zekerftc waarborg voor de Vryheid, fielt liy de bevordeSng van goede "zeden onder alle Leden der

Mïnt hehtaPbeytoog hier van overtreft scheele zich zelf.

. hv bewyst zo wel de voordeden, wanneer de beftuurers het volk voorgaan in fpaarzaamheid, maatigheid en belangloosheid, als* de nadeden, uit weelde, en de andere tegenovergeftelde ondeugden, ontftaande, met treffende voorbeelden uit de Gefchiedenis. — De rampzalige ^volgen van het aanweezen van een Hofhouding, m een Hemeenebest, bewyst hy uit de ondervinding yan die dagen. Hv St zulk een Hof het vergif der Vryheid, de kanker der Wetten, en de pest der Zeden - en vergelykt hSelve by een beurs, waar op men zyne Hem, en zyne deu-nl, en zyne eere, verhuurt of verkoopt.

Doleer van scheele verfchilt echter in veele opzichten vin onze hedendaagfche Volksleeraars.

Ik heb niets kunnen "vinden van de Leer van het recht tot een gedeeltelyken Opftand; - geene aanpryzing van verbroederde Sociëteiten als warme ftookplaatzen van Vaderlandsliefde; - niets van eene aanblyvende VolksXem ■ — niets van een verbod aan verftandige Regenen,'om, met inachtneeming van de eeuwige beginzelen van Godsdienftige Vryheid , voor de inltandhoudmg van den oPenbaaören Godsdienst, de Moeder der goede

ZfcHEE\°egwLtkgegnêen Voorftander om aan allen het Stemrecht toe te ftaan, zonder op bezittingen eenige acht

teDanVwóral zal zyne Leere door de nieuwere Demagogen veroordeeld worden , om dat hy niemand tot Regent lüde oelaaten dan na behoorlyk onderzoek zo wegens

Sluiten