is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Il6 NALEEZINGEN

By voeg fels en Aanmerkingen, beftaande in noodige Naleezingen voor de Vaderlandfche Historie van jan wagenaar , door Mr. h. van wyn , Mr. n. c. lambrechtsen , Mr. ant. martini, j. w. te water, e. m. engelberts, en anderen. Te Amfterdam, by J. Allart, 1797. In gr. Zvo. 448 bl. behalven de Voorreden en twee Bylaagen.

By eene voorige gelegenheid (*) berichtten wy onzen Leezeren, dat wy , van de kundige Schryveren der Byvoegfelen en Aanmerkingen voor de Vaderlandfche Historie van wagenaar , nog eenige Naleezingen hadden te wachten. Deeze zien thans het licht, en wy haasten ons, om 'er, zonder uitftel, verflag van te geeven.

Vooraf gaat eene Voorreden, door den Heere van wyn gefchreven; behelzende voornaamelyk eenig bericht, raakende de wyze, waarop het geheele Werk deezer Byvoegfelen behandeld is, en de bronnen, waaruit men,geput heeft, waaronder veele belangryke, nog nimmer gedrukte of ten uiterften zeldzaame, Stukken. Verder vindt men 'er eene befchryving in van eene Schilderye, verbeeldende het opbreeken der Belegeringe van Dordrecht, in den Jaare 1418, met welker in het koper gebragte Aftekeninge dit Stuk verfierd is (Tj).

Verre het grootfte gedeelte deezer Naleezingen zyn wy verfchuldigd aan den Heere van wyn , eenige weinige aan de overige op den titel gemelde Heeren , met uitzonderinge van e. m. engelberts, wiens naamAvy niet weeten te hebben aangetroffen.

Deeze Naleezingen beantwoorden volkomen aan de achtinge, welke de Schryvers zich door hunne voorige Byvoegfelen en Aanmerkingen verworven hebben. Onze Leezers zullen verwachten , dat wy hun eenige ftaalen zullen mededeelen. Deeze doen zich voor in zo grooten getale, dat het ongemaklyk is eene keuze te doen. Dit

moet

(*) Zie onze Alg. Vaderlandfche Letttroef. 1797, ifte Stuk, bl. 31.

Ct) Behalven deeze vindt men 'er nog de Afbeelding van den beroemden Gouverneur van Maaftricht, den Generaa? ïjobbe, Baron van aylva.