Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALGEMEENE VADERLANDSCHE

LETTER-OEFENINGÈN.

f • ■

t. d. mighaclis Nieuwe Overzetting des Ouden Testaments, met Aanmerkingen voor Ongeleerden. In het Nederduitsch overgebragt. XIXde Deel. Behelzende de Propheet jlzechiól. Te Dordrecht, by A. Blusfé en Zoon, 1797- ln 8r< 'övo- 333 bl'

In onze aankondiging van den letterarbeid des geleerden MicHAëus aan het gezegde Buek gevorderd tot aan het zinnebeeldig Profeetisch Gelchrift van ezeohicl , zullen wy, naar gewoonte, zo uit den Text als uit de Aanmerkingen, hier en daar iets ter proeve opzamelen en ovetfehryven. Van Hoofdft. IV: i—8 zullen wy eerst de Vertaaling geeven , en dan de Aanmerkingen daar op laaten volgen. De text luidt, volgens de Over-* zetting van MicnAè'Lis, aldus:

IV: i. „.Maar gy, menfehenkind, neem een tegel„ fteen, leg dien'voor u, beeld daarop eene Stad af, a. „ Jerufalem, .l eene belegering rondom haar, werp een ' „ dam op, om haar in te fluiten, een wal met ftorm„ paaien bezet, flaa een leger om haar op, zet aan alle

5. „ zyden ttormladders. 1 Neem ook een' yzeren pan, en „ regt ze tusfchen u en de Stad als eenen yzeren muur „ op, keer dan uw gezigt na haar, en beleger ze, tot

4. „ een teken voor het volk Ifraels. 1 Lig gy zelf op „ uwe linkerzyde, en draag de zonde van het Ifraëli„ tisch. volk daamp, zo veele dagen als gy op haar ligt,

k. „ zult gy deszelfs zonde draagen. 1 Maar ik rekene u \t de jaaren hunner zonden tot aagen , driehonderd en „ negentig dagen zult gv de zonden der Ifraeliten draa-

6. „ gen.1 Als deze geëindigd zyn, zo zult gy u ten tweede „ maal neder!eggens veertig dagen op de regte zyde lig„ gen, en de zonden van Het volk Juda draagen. Veer„ tig dagen, jaaren tot dagen gerekend, kg ik u op. 1

7. „ Uw gezigt zal na het belegerde Jerufslem gekeerd, „ en uw arm ontbloot zyn, en gy zult tegen hetzelve

8. „ voorzeggen. I Doch opdat gy u niet van de ééne

JL.ETT. 1798. NO, 6. Q 5? zy'

Sluiten