is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

85a A. LOOSJES, PZ., HET VADERLASB VEELOSK

En kuscht, met vriendfckaps handen drukking, Elkander, beevend van verrukking,

Roept juichende in dit heerlyk lot: „ ó Deez" Verlosfing is een vonder: 'Er fchuilt gewis iets Godlyis onder ,

6 Zulk een uitkomst fchenkt ons God!"

Van het Byvoegzel, ten Feestdage beftemd. fchryven wy ten (lotte onzer Aankundiginge, de twee laatfte Coupletten af, riet twyfelende of het geheele Stuk zal den Vaderland-

iievtjnuen ueuaegcu.

ó Gy, aanbidlyk Opperweezen!

Dat dwaaze dweepers fiddrencl vreezen;

ó Bron van Goedheid — groote God!

Gy, die de fchaal van 't menschlyk Lot, Dk van 't Heelal, houdt in uw' handen, Zie V vuur van Dankbaarheid ontbranden;

Haar ofergeur flygt na omhoog. r Gy . eeuwig, eindloos Alvermogen ! Waart in ons leed met ons bewoogen,

Slaa op 's Volks Vreugdefeest het oog.

't Zy U, 't zy 't Vaderland geheiligd: Gy hebt het Vaderland beveiligd;

Gy, die alom in alles zyt,

Gy redde ons in den veegjlen tyd, Befchouw, ó Oorzaak aller dingen! In gunst de vreugd van ftervelingen

Zo broos, zo wank'lende in hunn' deugd — 6 Vader! Goedertierens! Vader! De vreugde brengt ons de Engelen nader;

Jaa! uw beft aan is zaal'ge Vreugd'.

In het Berigt. deeze bygevoegde Coupletten vergezellende, geeft de Dichter eenige verbeteringen op in deeze en geene Kegels.

Eenige Byzonderhedèn van de eerfte Leevensjaaren van boonaparte , bxeenverzameld en in 't Engelsch uitgegeeven door een zyner Medeftchoolieren , naar het Engelsch door le c. b. Uit 't Fransch. Te Leyden, by D. du Saar, 1800, In gr. ?,vo. 45 bl.

Alles, wat groote Mannen betreft, heeft iets uitlokkends ; men verlangt hun van vroeg af te kennen. Vaak blyven de berigten der kindschheid en eerfte jeugd in ver^etelnisfe.

Ge-