is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I90 NATUURLYKE HISTORIE

Het Wyfje legt twee witte eijeren , bykans rond, en meer dan drie duimen over 't kruis. Terwyl het Wyije op het nest zit te broeden, en tot dat de Jon gen groot genoeg zyn om alleen in het nest gelaaten te worden , is de zorg om fpys te verzamelen geheel aan het Mannetje overgelaaten. Maar de vraatagtigheid der Jongen wordt by derzelver opgroei zo groot , dat Mannetje en Wyfje, niet dan met moeite, dit fteeds van honger fchreeuwend gebroedzel kunnen voldoen. De menigte van voedzel, welke zy aanflee-

pen, is zo groot, dat een Gezin van Hottentetten my verzekerde, dat zy twee maanden lang het leeven behielden, door een nest by hun verblyf dagelyks te ledigen van den aangabragten voorraad. Dit verhaal

fchynt my toe geenzins onaanneemelyk te weezen, naa dat ik zelve getuige geweest ben van de vraatagtigheid van een Griffard, dien ik eenigen tyd in 't leeven hield. Zyn vleugel gebrooken en den gevangen ftaat ongewoon zynde, weigerde hy drie dagen lang iets te gebruiken, van alles wat hem werd voorgefteld; doch, zo ras hy begon te eeten, bleek hy geheel en al onverzaadelyk te *" weezen , en het gezigt van een ftuk vleesch maakte hem volftrekt woedend; hy zwolg geheele brokken van een pond in , en weigerde nooit iets, verflindende zelfs dat gedeelte, 't geen hy te vooren genoodzaakt geweest was uit te braaken; geene foort van vleesch weigerde hy; de rompen van andere Roofvogelen, en zelfs van een anderen Griffard, door my ontleed, lloeg hy binnen.

Wanneer deeze Vogels te roesten zitten, Haan zy, van tyd tot tyd, een affchuwelyk fchreeuwend geluid, gemengd met een ruwen droefgeestigen toon , die zich op een verren afftand laat hooren. De vlugt van den Griffard is zo hoog, dat zy dikwyls het oog ontwyken, terwyl het geluid , 't welk zy onder het vliegen liaan,-nog genoegzaam kan gehoord worden.

Allereerst ontmoette ik deezen Vogel in het Land van de Groote Namaquois, op omtrent 28 Graaden Zuider Breedte, aan den oever van de Groote Rivier. Zy werden veelvuldiger, toen ik den Keerkring naderde ; maar zy worden niet gevonden in het Kafferland. Men zag ze ten eenigen tyde zo verre na 't Zuiden als de Kaap ; maar toen de Volkplanting zich

uit-