is toegevoegd aan uw favorieten.

Cardiphonia, of Gemeenzaame brieven [...] aan godvruchtige vrienden, ter hunne aanmoediging en bestuuring op den weg des geloofs en der godvrucht.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

408 Brieven aan den

glans der zon het licht van eene kaars -— Het is zaliger te geeven, dan te ontyangen. Het gansch gedrag van een' Christen, moest bewijzen, dat de kennis van Jesus, welke hij uit het Evangelie ontvangen heeft, hem alles oplevert wat hij er van verwachten kon : — een balfem voor alle fmert, vergoeding voor alle verlies, eene beweegreden tot allen pligt, eene terughouding van alle kwaad , een patroon in alles wat hij ooit te doen heeft of te lijden; en een grondbeginfel, genoegzaam om de bedrijven van elken dag, zelfs in het gemeene leven, tot daaden van Godsdienst te maaken. Hij behoorde — gelijk de wijsheid der kinderen deezcr weereld, in hun genacht, hen leert — alle voorkoomende gevallen en gelegenheden dienstbaar en ondcrgefchikt te maaken aan zijn hoogfte doel. — Het goud is de god van de lieden deezer eeuwe, en in het eeren cn dienen van deezen afgod, zijn ze eenpaarig, en zichzelven altoos gelijk, niet bij vlaagen en poozen; van den morgen tot den avond toe, van het begin des jaars tot deszelfs einde, is zulk een dezelfde man. Koomt hem vandaag eene gelegenheid voor, om iets aan zijne gewaande fchattcn toctevoegen , hij zal ze niet laaten voorbijgaan, uit aanmerking dat hij morgen wederom eene andere gelegenheid zal hebben, maar grijpt ze hartlijk en volijverig beide aan. En voor zoo verre hij zijn oogmerk mag bereiken, al ftelt zijne volharding hem aan de befchimping of het verwijt zijner naasten

bloot,