Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gesprekken. !?

is, te weeten , om door geloof en bekeering, arme zondaaren tot de zaligheid te brengen, moet alomme en aan allen gepredikt worden. Maar hoe ? — Mag en moet men daar in te werk gaan , in dier voege , dat Gods hooge, eeuwige, en onveranderlijke raadflagen, of zijr.e oneindige deugden en volmaaktheden , daar bij eenigen last of inbreuk" lijden ? Verre, zeer verre van daar! Dit nogtans gefchiedde , door de Pelagiaanen van vroeger, en door de Remonflranten van kater tijd. Hier tegen nu heeft de Synode allervoorzigtigst gewaakt, en zulk eene leerwijs aangaande het Euangelie bepaald en vastgcfceld , als met de natuur van het Euangelie ftrookt , en tevens overeenflemt met, en ftrekt tot opluistering en verheerlijking van alle Gods aanbiddelijke deugden en volmaaktheden; Deeze uitmuntende Artijkelcn behelzen dus in zig , een zeker Systema van Leer cn van beoeffening , welke in een vaste fchakel en verband tot elkander ftaan , van welke niet één fchalm kan gemist of verplaatst worden , zonder de geheele keten te bederven , of onbruik-* baar te maaken ; en door welker aanneeming en vastfteliing in de Gereformeerde Kerk , zij van alle andere Godsdienst - Genootfchappen in de weereld karakterizeerend Önderfcheiden is; en die dus beftendig dienen moeten tot eenen toetsfteen, ter beproeving , niet van dc Waarheid; want daar voor houden en eerbiedigen wij alleen den Bijbel, waar uit deeze Artijkelen zijn opgemaakt ; maar van onderlinge ovMeenfkmming

in

Sluiten