is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven en gesprekken over eenige belangrijke waarheden van den hervormden godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gesprekken. <pi

oxelen van huichelagtige zondaaren , en hen dus in gevaar helpt, om hunne hoop te vestigen op iets , dat de Heilige Israëls ten hoogfte ver* fmaadt en veroordeelt?

't Is waar , dat God in zijne zedelijke regeering van de weereld , agt flaat op de uitwendige bekeering en vernedering van menfehen , gelijk in de Theocratie onder de Jooden , gelijk in Achab , in de Nineviten , en in anderen gebleeken is ; dog dan heeft Gods barmhartigheid, ver* geevende genade , en weldaadigheid, haar opzigt alleen op deezen tijd , en kan ten hoogften reiken tot een uitftel van ftraf, als een vrugt en uitwerkzel van Gods langmoedigheid en verdraagzaamheid.

Va n hier , dat alle onze Godgeleerden , die zig op eene waare Uitlegkunde van den Bijbel hebben toegelegd , altoos onderfcheid maaken, tusfehen Gods gemeene weldaaden , en de bijzondere. De eerfte , als niet in allen met de zaligheid gevoegd, hebben ten voorwerp alle Gods fchep. zelen , in 't bijzonder de redelijke, geduurende den tijd hunner beproeving hier op aarde ; zoo doet God zijne zon opgaan over boozen en goeden, en Hij regent beide over regtvaardigen en onregtvaardigen (f). En in dien flaauwen zin, kan men zeggen, dat God ook aan onbekeerde zondaaren genade en barmhartigheid bewijst, en hun de

zon-

(O Matth. V: 45.