is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven en gesprekken over eenige belangrijke waarheden van den hervormden godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gesprekken. 225'

nrti reden , in mijnen Brief aan onzen Vriend Censor, de Leer onzer Kerk, aangaande de ellende des menfehen cn derzelver waare hoegrootheid , zoo uitvoerig voorgedraagen , gelijk gij gezien hebt (o). Dan die daar bij flil ftaat, cn de zaak regt indenkt, moet die niet bij zigzelven zeggen: O Mijn God! is dat eene waaragtige tcekening van 's menfehen ellende; heeft de zonde zulke gevolgen; maakt ze den mensch zoo rampzalig; en heeft ze zulk een onoverwinnelijk gebied en zulk cenc uitgeftrekte heerfchappij in mijn hart, en over geheel de weereld — wat is dan niet de Verlosfing die ons geopenbaard is overdierbaar ! wat zijn ze dan niet gelukzalig, die zig Onder het getal der verlosten moogen rekenen! — Men twist en hairklooft onder veele Wijsgeeren van vroeger en laater tijd, over den oorfprong, en de Godlijke oogmerken in de toe* Iaating , van het zedelijk kwaad ; cn zommigen gaan daar in met zoo weinig ontzag en eerbied voor den hoogen God te werk , dat men uit hunne leer en bepaalingen bijkans zou bcfluiten, dat zij zig aanzien , als waren ze bijzitters in, Gods ondoorgrondelijke!! raad geweest, om daar over eene beflisfende uitfpraak te doen (*). —-

Het

Co) Blz. 127-141.

(*) Men zie ten deezen aanzien , het zeer gepast en nadruklijk gezegde van den beroemden J. Newton, in zijn Vervolg van Stichtelijke Leerredenen, Blz. 663, 664.

P