Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tl%4 Ë R ï E V È N AAN DïH

3, zelven eene ziekte op het lijf te haaien, waaf

„ van ik de gevolgen met geene moogelijkheid ?, voorzien kan. Moet ik de kinderpokken „ krijgen, dan geloof ik, dat de Heer de beste Rechter is, om te oordeelen over den „ tijd wanneer, en de wijze op welke, ik zal „ bezocht worden, zulks als meest kan ftrek-

4, ken tot zijne eer, en mijn wezenlijk nut; en daarom verkies ik , zijne beftelling afte-

,, wachten, en mij niet te begeeven in eenige -„■moogelijkheid zelfs van gevaar, zonder eene „ blijkbaare roeping. Zijn de hairen zelfs van „ mijn hoofd geteld, dan heb ik geene reden „ om te vreezen , dat ik , gefield dat ik de

pokjes langs den natuurlijken weg krijge, één

enkel puistje meerder hebben zal , dan de. „ Heer nuttig oordeelt; en waarom zoude ik „ wenfehen er één eenig minder te hebben? Ja, „ zelfs toegeftaan zijnde — het geen echter „ niet altoos het geval is — dat de Inenting mij „ zou bevrijden yan eenige pijn en ongemak, „ en dat ze het fchijnbaar gevaar zoude ver„ minderen, zou ze dan niet, om even dezelfde „ reden, oorzaak kunnen zijn, dat ik verltoo-

ken was van veele zoete vertroostingen, wel„ ken ik nederig hoope dat mijn genaderijke „ Heer mij zou vergunnen,-wanneer het Hem „ behaagde mij tot eene fcherpe beproeving te „ roepen ? Veelligt zal het voornaame oogmerk

X'an dat uur der beproeving — zoo het ooit 3, koomt — weezen, mij meer van zijne WijsjS heid 5 Magt , en Liefde te toonen, dan ik

3> tot

Sluiten