Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

St. Mary Woolnoth, e. z. v. 51;

genen. Want het geloof is uit het gehoor (v)l Indien ik, ten eenigen tijd, tegen mijn oogmerk, een'enkelen keer iets mogt gezegd hebben, dat naar drift geleek, of hun billijke reden van ongenoegen konde geeven, dan zou het mij aangenaam zijn, zulks te moogen weeten, om hun vergiffenis te vraagen.

Sommigen zijn er onder u ■—■— God doe hun getal toeneemen! die niet alleen hooren , maar ook goedkeuren , omdat zij in hunne eigen harten ondervinden, dat ik de waarheid fpreek. Zij gevoelden de boosheid der zonde, en de noodzaak van eenen Zaligmaaker. Zij hebben het getuigenis, dat Go f) van zijnen Zoon gegeeven heeft, aangenoomen , en vertrouwen op Hem geheel en al, als hunne Wijsheid, Rechtvaardigheid, Heiligmaaking, en Verlosfing fw). Tot deezen kan ik met meerder vrijmoedigheid mijne aanfpraak richten. Gij kent, mijne Vrienden! de moeilijkheden van mijnen Post, en zult mij wel willen onderfteunen door uwe gebeden. Ik vertrouw desgelijks, dat gij mij bijftaan zult door uwen wandel, en dat uw leven en gedrag zullen medewerken, om den tcgenfpreekeren den mond te floppen , en hen te dwingen om te erkennen, dat de Leer der Genade welke ik predike, wanneer zij wel verftaan

en'

(v) Remeinen X:ij. f» 1 KorinthsnT:\oi.

Mm 3

Sluiten