Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladwijzer'

Augustus,fchoone regels vanHoRATius aan hem; godloos en afgodisch , maar ten uiterfte gepast in den mond van een' geloovigen, met opzicht tot God. I. 72. 77.

B.

Baxter, zijne gevoelens, en karakter. I. 405.

Be da, zijne vreemde uitzondering, op het gepreezen karakter van een' zijner tijdgenooten. II. 447.

Beeld van God, geheel verlooren door de zonde. - I, 244. 190.

Bekeerden; de gefteldheid van nieuws bekeerden, I. 5.190.

Bekeering, fchrifcuurlijke befchrijving derzelve. I. 231.

wordt in Gods Woord door verfcheiden be-

naarningen uitgedrukt. 238. beftaat niet in het

aanneemen van een zeker gevoelen, maar in het ontvangen van een beginfel van godiijk leven en licht in

de ziel. 239. Gevallen van bekeering, door

middel van droomen, 399. Elke waare bekee-

ring van een zondaar, mag voor een wonderwerk gehouden worden. II. 24a.

Beproevingen, haare grootheid is veeleer te rekenen naar den indruk dien ze op onzen geest maaken, dan naar haar uiterlijk voorkomen. I. 321. Het is noo¬

dig, dat onze fcherpfte Beproevingen fomtijds voordfpruiten uit dingen, die ons in de weereld allerdierbaarst zijn. 377.

gezonderheid. Godvruchtige menfchen, offchoon men niet zonder noodzaak zonderling moet zijn, moeten echter eene zekere bezonderheid in acht neemen. I. 197.

Bidgezelfcbappen, derzelver uitneemende nuttig» heid. II. 136",

Bijbel, de fontein van leven en waaren troost. I. 13.

. is een verzegeld boek, tot zoolang, dat het

hart verlicht en geopend wordt. 430, %\& qpk EvangeUe, en Woord van God.,

Bijster^

Sluiten