Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gesprekken. 345

Heere zien zal. Gij kunt, buiten gehoorzaamheid aan God , geen' troost nog vrede wagten. En zoudt gij niet, daar Jezus u niet alleen tot geregtighcid , maar ook tot Jlerkte wil zijn? Hij is u van Goda gcfchonken , ook tot heilig, maaking en verloting. Vindt gij den pligt boven uw bereik; God heeft onzen pligt niet afgemeeten naar onze kragt, maar naar de genade , die Hij ons ter onzer hulpe en bekwaammaaking in Jezus verzorgd heeft. Grijp Plem dan in 't geloove aan , en blijf in Hem; zoo zult gij vrugt draagen , en daar uit alleen zult gij voor uzelven en anderen bewijzen kunnen , dat gij eene leevende rank zijt, die in Hem den waaren Wijnftok ingeënt is. Kort daar na , eene erns. tige Leerrede hoorende , over Luk. XXIII: 34. werd ik zeer getroffen , deels , over de diepe vernedering van onzen Heiland, dog voornaa. mei ijk , over die onnadenkelijke liefde, welke in 't hart van Jezus was. Toen gingen , als 't ware , mijne oogen open. Op dit hemelsch voorbeeld ziende , zag ik , in welk eenen oneindigen afftand ik van Hem ftond. Ik begon de fchuld en fnoodheid mijner zonde intezien. Mijn hart werd week, en befchaamd voor God, Thuis gekoomen zijnde , zonderde ik mij plegtig voor God af. Ik beleed met fchaamte en ootmoed voor den Heere , het diep bederf van mijn hart, en de ongehoorzaamheid aan zijn heilig gebod , waar aan ik mij had fchuldig gemaakt. Ik fmeekte om vergeeving, op het Zoenoffer van zijnen Zoon. Ik nam toevlugc

tot

Sluiten