Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL, %j

wor m.

Genadige heer! ik verzoek wel zeer om verfchooning. Het .donkere gezigt, dat hij a geheel gerust vertoont , is even zoo goed op rekening der bruid te Hellen, die gij hem aanbiedt, als op ciie, welke ■ gij hem ontneemt. Ik bidde u om eene icherper proeve. Verkies voor hem de onberispelijkfte partij in 'tland, en zoo hij ja zegt, Iaat dan den fecretaris Wurm vrij drie jaaren kogels flijpen.

president; op zijne lippen bijtende.

Duivels!

w u r m,

Het is niet anders. De moeder..,, de domheid zelve, heeft mij, in haare eenvouwigheid, te veel Voorgepraat.

president; gaat op en neder, zi;nen toorn bedwingende. Goed! deezen morgen nog, w u r m.

Uwe excellentie vergeete alleen niet, dat de ma. joor de zoon van mijnen heere is.

p resident.

Hij zal verfchoond worden, Wurm!

wurm.

En dat de dienst , u van eene onaangenaame behuwddogter te helpen .. .

p ■'. e s 1 d E n t.

Den wederd'enst waardig zij, om u aan eene vrouw te helpen? —pok dat, Wurm!

w urm;

Sluiten