Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEZER. $m

~4 alleen ftaat bannisfement ofte eenige geld-boe" te. Als het begaan mcfus ofte exces bij da H Wetten en Placaaten van den Lande alleen l, -werd gecorrigeerd met eene zeekere Somme, „ daartoe bij Placaat ofte Keuren vast gefteld, „ indien de Contraventeur werd bevonden op de „ daad, kan dezelve voor zodanige boete gear-„ refteerd ende verzeekerd worden; — Maar de „ Transgreffeur , op de daad niet weezende be'„ vonden, moet de Officier, die vermeent tot „ zodanige Boete gerechtigd te zijn, daar toe, „ na voorgaande simple Citaïie, civi„ liter et ordinario modo, ageeren, „ en zien daar toe Sententie ofte Vonnisfe te „ bekomen."

Klaarder , fterkere uitdrukking dan deeze kan men niet begeeren , om zig te overtuigen dat (naar onze genuine en onverbasterde Praftijk in eas crimineel, wat ook hier of daar ter contrarie moge zijn ingevoerd) geene Dagvaarding in per* foon te pas komt , wanneer het fait met eene fimple geldboete wordt gecorrigeerd ; daar het zeekerlijk in vroegere dagen aan onze Hollandfche Rechtsgeleerden heeft toegefcheenen , dat het middel om tot de condemnatie in zodanige Geldboete te komen niet evenredig was aan het einde, en dat de fietrisfure van eene perfoonlijke verfchijning in een crimineele Vierfchaar voor een gevoelig mensen een zwaarder ongeval was daa B 4 het

Sluiten