Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 7 )

Vaar wel, myn waarde Generaal , ik heb u ommid. delyk met de loopende Post, myne voldoening over uwe flappen willen betuigen. Gy zult insgelyk den Officier van het Regiment van Ligne, die de ronde gebood, die vuur gegeeven heeft, doen weeten, dat ik over zyne teegenswoordigheid van geest, en over de party, die hy heeft gekoozen , zeer voldaan ben, en dat de Regeering, by de eerfte openvallende plaats , aan zyne bevordering zal denken.

Uwen geneegene

J O S E P H.

Weenen, deezen 7 February 1788.

3Vlyn waarde Generaal d'Alton , ik heb uwen Brief van den 28 January ontvangen , en keur ten gelyken tyde goed 9 alles wat gy by 'deeze gcleegenheid hebt gedaan, ten einde de g<?ede orde en de ondergelchiktheid te herftellcn , zoo wel a's het ernflige het welk gy vertoont hebt, om de onbefcheidenheid te beteugelen. De maatreegelen , die gy omtrent toekoomende zaakètt genoomen hebt, zyn zeer billyk, en het is beeter voortekomen , dan voorgekoomen te zyn. Gy zult ook het Regiment van Bender, zoo langen tyd a!s gy het noodig zult oordeelen , 'kunnen houden. Ik weet dat gy een jongman, die tèn uwen opzichten van moordenary fprak, volmaaktelyk wel den mond hebt gefnoerd, in perfoon zelfs hem' gaande fpreeken ; dit is de beste wyze om die jongens en die onbelchaamden te entmas, keren cn van hun ftuk te brengen.

A 4 Den

Sluiten