Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C*9)

regte plaats ftaan,) weet te begrypen zoo als zy begreepen moeten worden.

En vermits ik u thans aanmerk als een myner Patiënten, die voorfchriften ter geneeüing uwer Nieuwsgierigheid van my vordert, zal ik u ook Doótoraal behandelen, dat is, zo veel geld van u trekken, als maar eenigzins gevoeglyk en mooglyk is; tot dat einde zult gy my voor eiken brief betaalen, even als of ik u eene vifite gaf. Dit is een voldoende reden voor de kortheid myner brieven.

LUDEMAN.

DERTIENDE BRIEF.

JOH. CHRISTOPH. LUDEMAN aan Vader GERHARDUS.

Indien het mooglyk ware, dat alle de Elementen faamfpanden, met het yslyk voorneemen, om u, in alle vier de Waerelddeelen te vervolgen en te mishandelen, ('t welk, om u niet te doen verfchrikken, volftrekt onmooglyk is,) dan zoud gy er eveneens aan toe weezen als of gy in Abrahams fchoot zat, in tegenflelling van den toeftand, waarin gy u bevinden zoud, wanneer gy een Meisje, dat tot ftervens toe op u verliefd was, en dat het er op gezet had, om u te bezitten, 't zy dan links of rechts, voor 't hoofd had geftooten en finaal van de hand geweezen. De woede en wraak van een Vrouwlyk Schepzel gaat alle befchryving en verbeelding te boven! — Alle gehuuwde Digters, die immer in 't geval zig bevonden, om hellen of Duivels te fchilderen, zyn altoos het best in dergelyke Tafereelen geflaagd, wanneer zy hunne Gade's maar te copiëeren

hadden! De Natuur levert altoos de beste voorbeelden.

Onthoud deeze Aanmerking, by het vervolgen myner Profetifche Nagtgezigten:

* * * *

' Jozina had alle haare bekoorlykheeden te baat genoomen; al liet fraaie waarmede de Natuur haar zo ryklyk begiftigd had, D 3 ont-

Sluiten