is toegevoegd aan uw favorieten.

Theophron, of De ervaaren raadgeever voor de onbedreeven jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN ZYN EN ZOON. 215

De tweede hiertoe behoorende klasfc van menfchen, die den aandoenelyken jongeling insgelyks ongemeen kunnen bekoo. ren, zonder dat zy tot eene waare en ftandvastige vriendfehap bekwaam zyn, is de klasfe der aandoenlyken. Aldus noemt men een foort van ongelukkige en voorde waereld onnutte menfchen, wier.ligchaamelyk en geestelyk ondervindingsvermogen door eene weelderige opvoeding en door het leezen van beuzelende boeken naar demode, ten nadecle van hun verftand en van hunne geheele natuurlyke gefleldheid, uitfpoorig befchaafd en gevoelig is geworden ; die daarenboven zeer valfche denkbeelden hebben ingezoogen van onze beftemming hier in de waereld, van de rechte waardy der menfchelyke natuur, van onze pligten en van 't geen goed en edel verdiend genoemd te worden; en die eindelyk, door eene alte verregaande hoop en buitenfpoorige verwachtingen geduurig misleid, de waereld voor een jammerdal houden, waar0 4 in