is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waar in de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74 j. van MAERLANT

uit te drukken, in eene oude Griekfche Vertanling van het N T, Een rycman was hi hadde eenen dorpman. -!2 Doefeide die Dorpman in he felue wat Jal ic doen Hkt is dorpman geheel iets anders dan by Kir iaën' of v velthem. Dokpman is hier. het zelfde met Meijer, dat onder anderen ook volgens kiliaen beteeken/colonil prx/eaus. Die h,er dorpman genaam 1 wordt hie hv maerlant een Meije, waarvoor men zekerlyk Meiier lee

zen moet. . In de verwandfchapte taaien , vindt

men ons dorp, villa, weinig gebruikt, en nog veel minoer zal men eenige daar van afkomende woorden aantreffen. Ulphilas gebruikt altoos bJlM in zyne vertaaliug van de Évangeliën. De A~S. heeft Cun. het eerfie i if f ™!kt laatlle ons tuin, hortus, Locus /eptl Hier uit ziet men wat het verloop van tyden en het gebruik ,n de taaien al vermag. Tuin is by ons een rond. om brtloote wooning voor weinige menfchen. Het A-S

?atritfd, idPn0mpee" ?ehee,e "Mfchappy van menfchen aan te duiden. Eveneens is het met het Zweeds-Goth torp het vvelk ook voor een alleen (taande huis, in eene vlakte of bosch , gebruikt wordt.

Op het woord oere, waarover onze Schuwer reeds breedvoerig gehandeld heeft in zyne Taalk. Mengel» bl i3- en volgg. erinnert hy den Leezer, dat oherI beteekent begeerte en bepaalt zich thans alleen, vooreerst om het gebnnk van het werkwoord gheeren, zonder het augmentum /yllabicum cue nader door voorbeelden te ltaven; en ten anderen eene derde beteekenis, waarin ons woord ohere, by onze Ouden gebruikt wordt, op te geeven. Ghere , nameiyk, beteekende by hen ook een geweer , het zy dan meer bepaaldelyk, werp/pies/en of ook wel zwaarden. By onze taalverwanten , vind men dit woord ook in dezelfde beteekenis gebruikt. De A Sax hebben ^an. dat lye , Diclion. Sax. & Goth. Lat vertaalt . jaeulum. telum, arma. De Sueo-Goth. geir De oude Hoogduitfchers hadden o;r, door schilter, IrlosJ. reuton. Gladius, door scherz., glos/, germ. tnedK ave, telum mlsfiie, jaeulum, vertaald.

iNGHEsntDE is huisgezin, huisgenoten, bepaaldelyk huisdienstboden, het gevolg van den Heer. Kiliaen teekent ingiifsi-vde op als een oud Vlaamsch woord,en verklaart het /amiha. Ihre Glos/. Sueogoth. inoesinne , familia famulitium, dat hy afleidt van inne domus, en dan zal ons huisgezin juist overeenkomen met het oude |nBhe*

SKsf.