Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»E WAIWISCHVANGST. 515*

üit deeze foorten, welke in Holland op nieuws worden nagezien gezouten en verpakt, eer zy verder verzenden worden: bv deeze verpakking maakt men gewoonelyk uit veertien Zee. tonnen twaalf nieuwe tonnen, welke een lastuitmaaken.

Leemte Vernaaien en Samenfpraaken, in 't Hoogduitsch opgefteid, door A g me isznes. Op een vryen trant in 't Nederduusch cvergebragt. Eerfte Stukje. Te Haarlem by F. Bohn. 1786.

1 In oBavo. 156. bladz.

Tn deeze leerryke Verhaalen en Samenfpraaken fchetst de -••Heer Meiszner eene groote verfeheidenheid van characters,met de leevendigde trekken, die hy, vernuftig en oordeelkundig të-Verfs in het juiste daglicht weet te plaatzen. Zyne manier van voorftellen is alleszins ongedwongen natuurlyk, en zeer gefchikt om goede zedekundige beginzelen , onder het leezen van een gevallig verhaal of gefprek, ten fterkfte -n te boezemen, des het aangenaame en nuttige zig hier by uitftek veree-

éenirje Het thans afgegeeven eerfte Stukje bevat twee

verhaalen, onder het opfchrift, de Hond van Melai, en Gustaaf

LilMelai is een Indisch Vorst, die in zyn Ryksbeftier eenigen tvd hooPgelukkig leefde, maar eerlang door een trouwloozen oDftand van den Throon beroofd wierd ; 't welk hem noodza kte zyn heil in de vlugt te zoeken. In die omftandigheden 7*1 hv Zig wel dra van allen, die eerst nog aan hem verbonden fcheenen, verlaaten; alleen een Jagthond was hem beftendbg by «bleeven; en deeze getrouwe Hond had hem ook eenmaal van den dood gered Deeze zamenloopende omftandigheden, hadden hem den Hond zo dierbaar gemaakt, dat het fterven van zynen eenigen getrouwen Medgezel, m zynen Ouden dag, hem daadlyk fme-tte; en hy w-erd daar door genooDt een kunstryke Beeldhouwer, met naame Melonion, over te hialln om zynen Hond te beeldhouwen, en hem das een gedenkft" k van fraai Albast op te regten. Het verhaal van Melai aan Melonion; in 't vermelden van zyn wedervaaren en de Invallende gefprekken, mitsg-.ders de uit lag van alles, d.ar Meloni°« zig ten naauwfte aan Melai verbmdr en Melai een waren Menfchen-vriend verkrygt, levert verfcheiden aandoende tooncelen , die luinne leerzaamheid hebben _

Wat het tweede verhaal betreft; Gustaaf Ltr.dau is m een van alle zvden braaf Man, dien boven al de Mensenliefde ter harte IL Uit deezen hoofde is ook de Nyd hem ten uiterfte tegen; fn dit brengt hy, ongelukkig,tot zulk een booten trap, dat het hv uitftek zyn character zy, dat hy geen ft/yd kunne verdraggen. 7.ilks fleeDt hem van het eene ongeval in het andere, daar hy Telkens den Nyd tragt te ontgaan, cn 'er zig geftadig weder aan

Sluiten