Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de hypochondrie.

235

ten van Ziekten , uit onderfeheiden foorten van verftoppingen (infarctus) voortkomende, door de opgegeeven wyze, zyn geneezen geworden.

i Verhandelingen, uitgegeeven door het Zeeuwsch Genoot' \ |' Jchap der Uteetenfchetppen te Vlisfingen. Twaalfde Deels I Eerfle Stuk. Te Middelburg by P. Gillisfen 17Ö6. Behalven het Voorwerk 315 bladz. in gr. oclavo. .

Twee Prysverhandelingen hebben hier den voorrang. Ze ftrekken ter beantwoording der Vraage : ,, Dewyl de ,, fchadelykheid der begravenisfen, binnen de Steden en

Kerken , ten vollen beweezen, en vry algemeen erkend 1 '„ is: welke zyn de verfchillende redenen, dat die nadeeM\ ltge gewoonte in deeze Republyk blyft ftand grypen; ,, en welke zyn de beste middelen , om dezelve te doen ,, ophouden V" De Oplteller der eerfte is Mr. joh. did. I van leeuwen , en die der tweede Dr. corn. terne. j By dezelven komt nog een Aanhangzel van aantekeningen over dit onderwerp , welken de Eerwaarde a. 's gravei sande , uit de niet bekroonde antwoorden by een verza) meld en in orde gefchikt heeft. In deeze Stukken wordt I de fchadelykheid dier gewoonte, welke veelen nog niet 1 genoeg fchynen op te merken , op nieuw aangedrongen, ien tevens verfcheiden redenen aan de hand gegeeven , J welke veelen , ten onregte , wederhouden om 'er van afi te zien ; 'er worden wyders etlyke maatregels voorgeüaai gen, die men werkltellig zou kunnen maaken , om deeze inadeelige gewoonte trapswyze te doen afneemen , en als lengskens het begraaven op opene Kerkhoven , buiten de

Steden, algemeen ftand te doen grypen. Men heeft

Jhier met een fterk vooroordeel, door de gewoonte geves|tigd, te ftryden; maar zy , die in ftaat zyn , om deeze Jen andere foortgelyke Schriften, onpartydig, te overweej gen , kunnen niet wel nalaaten van dit fchaadlyk gebruik laf te keuren; en wanneer de zodanigen, tot een eenigzins i aanzienlyk getal aangegroeid zynde , zo onder Regenten j ; als Ingezetenen, de handen, ter verbeteringe hiervan , in : ieen wilden flaan , zou men op goeden grond mogen ver- \ iwagten, dat men 'er in weinige jaaren groote vorderingen \ in zou maaken, en eerlang wel de geheele affchaffing dier ;j nadeelige gewoonte te wege brengen. ( *) Op '\

(_*) De Heer van lseuwen heeft, gelyk ons in 't Voorwerk

be*

Sluiten