Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DE VERCIIRDE GESCHIEDENISSEN. 5l I

men geen Draaken, Reufen, Tooveraars en betooverde Kasteelen meer aantrof, was de afwyking van de natuur en de waarheid niet min groot dan in vroegeren tyde. De Helden van Goth fchen oorfpronge maakten plaats voor de Overwinnaars van Gneimland en Rênié in. ftede van ri -loo, britom.rt en amadis v\n g \ulem, deezen of gcenen Reus ontmoetende, of eene fchoone Gevangene uit een betooverd Kasteel verlosfende, za»en wy nu cyrus, of alexander den grooten, die, getroffen door de fchoonheid en bev, lligbeden eener wreede Herderinne hunne vorstlyke waardigheid afgelegd hebbe; de, wanhoonia door bosfehen en wildemisfen zwierven, aan rotzen en boomen de onverfcbilligheid en koelheid der trotlche Schoone klaagende Naa eeniee jaaren in dien medelydenswaa'digen ftaat Omgezworven, de hemelhooge Eik met zyn leed begaan gemaakt cn de Rivieren door zyn tra nen over den oever ftroo. mende' aan 't zwellen gebragt te hebben, ontmoet onze Held, in 't einde, zyne Zielsvoogdesfe aan den kart van een crisrallyne Beek haar hart wordt verteederd op het ver! aal van zyn doorgeworftebl leed, en zy temt toe om zyne Liefde mc\ Wederliefde te beantwoorden ■

In deeze merkwaardige voortbrengzelen heeft men op Natuur noch VvWchynlykheid agt gellaagen; het_ goed Geluk en Toeval brengen geen min vreemde Gebeurtemslen tc wege dan de Tooveraars van vroegeren tyd. Op 't Charader der Perloonen is zo min gelet als op eenheid in het Plan. Wy kunnen niet nalaaten verbaasd te ftaan, als wy het groot Driemanfchap, 't welk de buit van Rome deelde, herfchaapen zien in kwynende Minnaars, wier hoogfte eerzugt ten doel heeft, om eene plaats in het hart van cleopatr.V te winnen. I e ftrenge Deugd van brutus maakt plaats voor de onmanlyke zugten eens Minnaars; hv 'vergeet zyn Vaderland, het drukkend Leed, 't geen 't zelve overkomt, en de Staatzuit van cesar beyvert zich alleen om een srunftig lonkie van de beminnelyke parthenia te verwerven.

Van deezen ftempel zyn de Heldhaftige Romans geweest, waar mede zich een vroegere Eeuw vermaakte; zy hebben hun tvd gehad, en thans ligt de gedagtenis van cleop.tra van cleli \, en den Grooten cyrus , voor altoos, in eene ongeftoorde verg'etelnisfc begraaven. ."" j ■

Oo deeze foort is eene nieuwe wyze van Vercierd Schryven gevolgd, onze Hedendaagfche Romans van veelerlei aart, waar in dit flao- van Opftellen, tot de hoogfte volmaaktheid, welke

zv kunnen bereiken, fchynt opgeklommen. Naa dat de

Smaak verfynd geworden is, en men juister begrippen van Opftellen gevormd, en vastgeftcld heeft, konden dc onnatuurlyke Befchryvingen, Charadors, en de Gefchiedenisfn der Heldhaftü. ' le Romans, niet langer behaagen. Dan 'er bleef voor een Volk, door weelde bedorven, cn losbandig in zeden, eenig Sentimen-

Sluiten