Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 REIZE VAN m. TH. bourrit, DOOR DE ys-VALEI , eflZ.

Eindelyk daalden zy af te Martigni, beklommen den Trian, cn den ingang van Balme, cn bereikten Chamouni: dit was een tocht van vyftien uuren.

Men wagtte aldaar de Reizigers reeds met ongerustheid, en hun wederkomst fchonk vreugde aan de Inwoonders. De Heer bourrit pryst alle zyne Gidfen, maar geeft den grootften lof aan cachat le geant , dien hy

den bynaam van Sans Peur gegeeven heeft. Twee

dagen laater vertrok hy na Geneve, van deezen gedenkwaardigen Tocht de zondcrlingfte afbeeldingen mede brengende, en de eer van in één Dag na Piemont gereisd te zyn, te midden van duizend gevaaren; doch die te zyner voldoening ftrekten, door de bedenking, van 't geen de menfehen kunnen doen, wanneer de nieuwsgierigheid tot zo vreemde voorwerpen, en de zugt na roem, hun bezielen.

breedvoerig verslag van -de gebruiken en zeden der tegenwoordige inwoonderen van syrië.

,, Cyrie is in de Oudheid zo beroemd geweest, bovenal in „ ^ de Heilige Gefcbiedenisfen, en vervolgens als de

voornaamfte Zetel des Oorlogs, ten tyde der Kruistog„ ten , dat een Verflag van de Gewoonten en Zeden „ diens Lands, in den tegenwoordigen tyd, niet dan ,, welgevallig kan weezen voor dat gedeelte onzer Leeze„ ren, en dit is niet gering, die fmaak vinden in Volks„ berigten, welke.wy hun gaarne, zo ras eene gunftige „ gelegenheid zich aanbiedt, mededeelen. Deaze vonden „ wy in 't voortreflyk Werk, van den Heere c. f. vol,, nev, getyteld, Voyage en Syrië et en Egypte, pendent „ lei Annéts MDCCLXXXIII — MDCCLXXXIV en „ MDCCLXXXV, en dus van zeer laate Jaartekening.

Meer behoeven wy het tegenwoordig Stukje, "t geen 3,. voor zich zeiven zal fpfeeken, niet aan te pryzen."

ft ft ft ft ft

Syrië,, zo wel als Egypte, heeft, veele Eeuwen geleden , groote omwentelingen ondergaan, die de Stammen van derzelverInwoondcren ineen gemengd hebben. Staande

Sluiten