Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER. INWOONDEREN VAN SYRIË. l80

recht en buigzaam als een lans; hy vergeet haar gang niet, vlug als die van een Veulen; nbch haare blaauw gefchilderde lippen , noch haare nagelen , geverfd met goudkleurige henna, noch haare borften, twee granaatappelen gelykende, noch haare woorden, zoet als honig. ■

Hy vermeldt het lyden van den jeugdigen Minnaar, der*maate uitgemergeld , door minverlangen en liefdedrift, dat

zyn lichaam geen fchaduw meer geeft. Eindelyk ,

naa het oohaalen van dc veelvuldige poogingen, te werk ccfteld om zyne Zielsvoogdesfe te zien, de hindernisfen door dc Ouders in den weg gelegd, de invallen van den vyand, cn het gevangen neemen der twee Gelieven, enz, , befluit'hy, tot groot genoegen der luisterenden , met het Paar, vereenigd en gelukkig, na de Vaderlyke Tent te brengen, en ontvangt de. fchatting, aan zyne welfpreekenheid verfchuldigd; zy roepen uit: Maccha-allah, of hy heeft lof verdiend.

De Bedouinen hebben ook hunne Minnezangen, waar in meer °'evoels en natuur is dan in die der Jurken en der Stedelingen; ongctwyfeld, om dat de eerften, wier Zeden zuiver zyn, wecten wat Liefde is; terwyl de laatfteu aan ongebondenheid overgegecven , alleen de voldoening'van Dierlyken lust kennen.

Wanneer wy in opmerking neemen, hoe zeer de toeftand der Bedouinen, bovenal in 't dicpfte der Woestyne, in veele opzigten, gelykt naar dien der Wilden in America , moeten wy ons verwonderen, waarom zy dezelfde woestheid niet hebben ; waarom , fchoon dikwyls het prangen des nypendften hongers lydende, men nooit gehoord heeft, dat het eeten van Menfchenvleesch by hun plaats greep; en waarom, met één woord, hune Zeden zo veel zagter en gezelliger zyn. Deeze zwaarigheid wordt, myns bedunkens, door de volgende bedenkingen, volkomen opgelost.

Het fchynt, in den eerften opflag, dat America, ryk zynde in Weidlanden, Meireh en Bosfchen , meer dan eenig ander Land, gefchikt is tot het Herders leeven. Maar, indien wy opmerken, dat deeze Bosfchen , der Dieren eene gereede fchuilplaats verleenende, hun te veiliner befchutten tegen den Mensch , mogen wy befluiten , dat de Amcricnanfche Wilde, uit den aart zyner Landsgefteltenisfe, aangezet werd, om eer een Taager, dan een Veehoeder te worden. In deezen ftaat loopen alle hebbelykheden zamen, om eene wreedheid van character tc vormen.

Sluiten