is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waar in de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 2 >

gings Bewysflukken bekragtigd en beveiligd worden, behelzen eene menigte van verbaazende en treurige Gebeur teniffen, welke geduurende het Minitterie van den berugten Marquis de Pombal (of anders Carvalho ,. van wegens zynen geflagtnaam, genoemd) als eerften Staatsminister., onder de Regeeringen van Koning Johannes de V", en zyn Zoon Joseph I, en vervolgens-onder die van de Koningin zyne Moeder, zyn voorgevallen, en die niet alleen-eene groote omkeering, endaar uit voortvloeiiende Onheilen in dat Ryk te weeg gebragt, maar ook veel opziens en nadeel, door gehéél Europa, verwekt hebben, en waar van de gerugten in voorgaande jaaren , door de Nieuwspapieren verfpreid, blykbaare getuigen zyn geweeft, gelyk genoeg bekend-is.

Ongelukkig is het land, wiens Koning een kind is, zegt de wyze fpreuk, en dit is in vroege-r tyden niet alleen aan' de befttering van fommige Ryken, maar ook inzonderheid in onze dagen aan Portugal gebleken, geduurende de Regeering van Koning Joseph-I, en het gedrag van zyn eerften Minifter Marquis de Pombal. Dewyl nu deeze beide aanzienlyke Perfoonen de hoofdrollen in deeze Gefchiedenis gefpeeld hebben, en wel inzonderheid de laatftgenoemde; zo zal het niet ondienftig zyn, om het Karakter en hec beftier van beiden, den Lezer nader onder hst oog te brengen. — Koning Joseph I, komt ons in deeze gedenkfchriften voor, als een goedaartig, zagtzinnig en menfchlievend Vorft, doch die, behalven dat hy een natuurlyk verftand had, echter inStaatszaaken onbedreven, en van eenligtgelovig, vreesagtig en befchroornd temperament was. —— Want „ alhoewel {zegt de Schryver deezer Gedenkfchriften') men niet zeggenkan, dat het Joseph I, volftrekt aan verftand en oordeel ontbrak, zo was echter zyne natuurlyke vreesachtigheid of befchroomdheid, en een al te groot mistrouwen tot zig zeiven, de wezendlyfce oorzaak, dat hy zig in alle omftandigheden, gemaklyk door Carvallo liet voorinneemen, en van zyn oogmerk

afbrengen. Dikwils vertoonde de waarheid zig voor

zyne oogen; hyzag-ze; hy bemindeze, en-hywasbe.rei.il om ze.te volgen, en zig daar aan over te- geeven; maar wel dra deed de behendige en liftige Minifter- Carvalho hem weder tot zyne gewone.verbyftering- en verlegenheid «verhellen, en overreedde hem, om zig geheel en al op

zyne getrouwheid te verlaten. In de eerfte jaaren der

Regeering van deeze Vorft vond de Graaf d'Unhao, die zyn.Gouverneur geweeft was., hem op een zekeren dag»

aU-