is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waar in de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g. bo.nneï , leerredenen.

95

de Heeren Schryvers der Algemeene. Bibliotheek, tegen zyne Voorreden voor het Werk van den Heer Bell, over 'de Godlyke Zending van Joannes den Dooper en Jefus Christus. liet voornaem(Ie dier bedenkingen had hy, in 't beloop zyner eerst volgende acht Leerredenen, by manier van invlechting , tegengegaen , in de verwachting dat zy zulks gade gcflagcn, en hem, op de ene of andere wyze, daerop gediend zouden hebben. Dan zich hierin te leur gefteld ziende , heeft hy zich ge irongen «revonden , met het fchryven dezer Voorreden meer openfyk te werk te gaen. Van hoedanig een gevolg dit geweest zou kunnen zyn , is niet te ramen ; maer 'ér is thans naestdcnkclvk niets van te wachten , nademael de band dier Schryvers verbroken fchynt, of ten minfte de voortzetting hunner Bibliotheek een einde genomen heelt.

. Daar wy hu, volgens ons plan, altoos recénfien

op Schriften van recenfenten , buiten de enkele melding, ongerecenfeerd gelaten hebben, kunnen wy ons hierover niet wel breeder uitlaten; alleen mogen we niet verzwygen, dat de Iloogleeraer het ftuk met ene bescheidenheid behandelt , die te wenfehen was , dat in twistfehrifteu altoos in agt genomen werd.

Redevoering uitgefproken voor de Maatfchappij, tot bevoordeling van Kennis cn Godsdienftigheid, onder den gemeenen Man, binnen Londen, door}, newton, Predikant aldaar. —— Gedachten over den Afrikaanfchen Slaa-

venhandel, door denzelven. Bericht aangaande

dien Slaavcnhandel, door a. falconrridgk , onlangs Heelmeester op de Afrikaanfehe Vaart. Alles uit het Engelsen vertaald, door m. van werkhoven. Te Amflerdam, bij M. dc Bruijn, 1788. Bchalyen het Voorbericht, 175 bladz. in gr. octavo.

In deze Redenvoering, die ter aenleiding heeft Salomo's Spreuk, H. XI: 30. Wie zielen vangt is wys, ftelt de Eerwaerde Newton zich voor, in de eerfte placts, te toonen, „ dat de voornaamfte , algemeen tocgeftemde , ken„ merken van wijsheid plaats vinden , in de gezindheid ,, en het gedrag van eenen Evangeliedienaar, die bchoo„ relijk gefchikt is om zielen te vangen : dat ze althans „ eenen hebbelijken en heerfchenden invloed behooren te 53 hebben, op de ontwerpen en de practijk van een open-

baar