Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

518 j. w. curien, het lyden van jzaselle.

te cn vermogen, dat is, uit een al te fterk vermogen eener door

eigen fchuld niet wel beteugelde hartstogt. Men zondigt

riet voorbedagtlyk door zwakheid, maar door niet wel beftierda kragten.

Zedeiyke Verhaalen. Tweede Deel. Te Amjlerdam, by J. Mart, 1789. In groot otJavo. 240 bladz.

Qvereenkomftig met het Plan , in het Eerfte Deel deezer Ver■ haaien , ten grondfiag gelegd , en reeds door ons aangewezen (*); vervolgt de fleer feith met het mededeelen van eenige aanmerkelyke gclehiudcnislèn. In het eerfte Verhaal wordt charlotte ormond, als één van die duizend ongelukkigen voorgefteld, die van den weg der ondeugd wederkeeren. Haare gefchiedenis verdient voorzeker de eerfte plaats, zoo om derzelver byzonderheden als uitmuntende menfehenkennis. Zy, de dochter eens Engelfchcn Koopmans, wordt, door den Marquis van routiers, reeds in haar vyftiende jaar verleid, om met hem naar Parys te vluchten. Zy raakte daar fpoedig van hem af, en ontvangt een ellendige Wis fel van 500 Livrcs, tot kosten der te rugreize naar haar Vaderland. Het verfcheuren van die Wisfel ; haar bekommerde toeftand , en daar op gevolgde Jevenswyzc , brengen haar itp kennis met Lord arby, die haar gewigtig befluit, om tot de deugd weder te koeren, op eene byzondere en edelmoedige wyze bekragtigt, en vervolgens ten haaren hüize fterft, naa dat zy haare bcloftenisfe geftand gedaan, en op eene zeldzaame wvze met armonville gehandeld heeft ; en met hem gehuwd is. Het Tweede eene Vertelling in VII Hoofdftukken, meldt de lotgevallen van omar , een der Bagdadfche Vorftcn, in welken de levensregel, ontbeer cn geniet, hem door eenen wyzen voorgefebreven, voorbeeldig bevestigd wordt. In het derae Verhaar ontmoet men de zonderbaare gelchiedenis van zekere antonette, die, door haar' Vader tot het Huwelyk gedwongen , haaren mismaakten man verlaat ; doch, door deszelfs medeminnaar, tot medelyden , en vervolgens tot liefde voor haaren verlaaten man,bewoogen wordt. Het vierde Verhaal bevat barucu , of de leerling der Wyslieid, welke eindelyk in een Dolhuis fterft; en het vyfcle, dat wv voor onze Leezers als het kortfte affchryven, is getyteld:

A B U,

een sprookje.

Hassan was federd dertig jaaren Koning van Samarkand, en beftierde zyn ryk m vrede. Hy hield zyne Nabuuren in eerbied, maar het viel hem nimmer in , zyne grenzen uit te breiden. Hy

be-

O Zie Kfiitwi AU. Vai'.er1,. Ltttcroef. Ifde D. II. 257.

Sluiten