is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waar in de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

444

c. c. storm*

Leerredenen en befchouwingen over de Leevensgefchiedems en het Character van abraham. Mitsgaders over ck Ge/chiedenis van naomi en ru'j h. Door cc. sturm Predikant te Hamburg. Te Leyden by A. en J. Bankoop, 1780. In gr. octavo.

TV VTet reet oordeelt de Eerwaerde Sturm, ,, dat de voor[VI treffelijkheid van den Bijbel, boven alle weereldhjke leer- en gefchiedboeken, zich ook hierin toont, dat dezelve bijzonder voor dien Hand, van welken de algemeene wc vaart der Landen, Steden en Dorpen en het geluk van^b zondere perfoonen afhangt, de zekerfte begnjpebjkfte cn kortfte aanwijzing tot een vrolijk en gelukkig teven mede.

deelt - Inzonderheid maaken de voorbeelden, die in

het Biibelfche onderricht ingeweeven zijn , het duidelijk , dat dc'huislijke gelukzaligheid, ih haaren ganfehen omvang, met de beoeffening der Godzaligheid m het naauwfte verband ftaat: dat alleen door den Godsdienst goede lluisvaKs cn Huismoeders, trouwe Echtgenooten, rechtfehapene •Ouders, hoopvolle kinderen en zorgvuldige dienstboden gevormdworden." Zulks heeft: zyn Eerwaerde,. byzonder <rcnoopt,om deze en gene narichten van beroemdeFannben, in den Bvbel voorkomende, ten nutte zyner medechristenen te verhandelen, waervan hy een aen vang gemaekt heeft met de gefchiedenis van Abraham^ op welke hy vervolgens de Gefchiedenis van Naomi en Ruth insgelyks overwoogen beeft In de uitvoering hier van, by manier van beoefenende befchouwing, ontwikkelt hy de grondftelhngen, die »er in opgeflooten liggen, leid 'er de yoornaemfte regelen waerfcbouwingen uit af, past dezelven toe.op de v^rfchib lende omftandigheden des hu.slyken leevens en tracht aleszinê te doen zien, hoe'veel mvloeds zy hebben op het geluk en ongeluk der'familien. Dit alles ontvouwt dé

feeraer *emeenlyk op een treffenden trant, en zyirbefpie? blende leest, door eene levendige verbeeldingskracht aen«evuurd, maelt ons dikwerf fchoone fchildcryen. Het edelmoedige gedrag van Abraham omtrent Loth, (by voorbeeld) ter afwend'mge van opkomende, en voortgang van verdere familie-oncnigheden , verleent hier een verrukkend tafereel En dc eendracht minnende Sturm maekt er een oordeelkundig gebruik van, met zyne toehoorders onder t „Og te brengen, het haetlyke en fmertbarende van familie-