Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

VAN HET

MENGELWERK^

Tot Fr aatje Letteren, Konfien en Weetenfchappen betrekkelyk, in het Vyfde Deels, Tweede Stuk.

Beknopte Aanwyzing van den zin der benaaminge Broeders, enz., in de Boeken des Nieuwen-Testaments. hl. i Waarneeming, wegens het gebruik van de Ipecacuanha met Opium, ter bevordering van den Mazelen-uitilag. Dooi' * * *. M. ü. % ?

Vertoog,' over den wederaangroei van eenige Declen aan de Lichaamen der Visfehen.. Door den Heer kroussonet. 8

Verflag van de vergiftige Planten en Dieren, omftreeks de Kaap de Goede Hoop. Door den Heer l. paterson. 13"

Eenige Byzon derheden , Marocco en de Maroccaanen betrefFende. Door den lieer bi. chenier. ir>

Leevcnsberigt van den Heere izaak iselin, DoElor in de Regten en Raadsfchryver te Ba/el. 25

Een voorzigtig en fraai Character, in dat van atticus voorbeeldlyk gefchetst. Door den Heer v. knqx. 30 Edelmoedigheid van hyder aly. q<j Charaoters, door eene Dame gefchetst. >40 Het Weeuvvtje en haar Minnaar. Door den. Heer j. panders. Dichtjtukje. 4*

Proeve, over Vermaak en Pyn in deezc Wereld, en onderzoek , van de- ondericheide Stekels der Wysgeeren, wegens dit Onderwerp. 4-

Van de verborgen of vermomde Venüs-Ziekte. Door den Heer chrisïoph girtanner. Medegedeeld en met Aanmerkingen verrykt, door den Heer j* van der haar. 5?

De "Elektriciteit met voordeel gebruikt, om kleine brokjes Yzer uit het Oog te krygen. Een Brief van den Doétor hoyveau te Saint Gems, den 6 July 17S9, aan de Sehry-. veren van het Journal de Saintogne öf d'4ngoumois. 63 V. deel.mengelw.no. 15. * 3 Lee-

Sluiten