is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waar in de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4Ig NATUURLYKE HISTORIE

die 'er verfcheide lynen boven uitfteeken. Het Wyfje is doorgaans veel laager dan het Mannetje; uit alle die ik gelegenheid vond te zien of te dooden , heb ik voor een algemeenen regel mogen opmaaken , dat de Mannetjes vyftien of zestien voeten hoog zyn , en de Wyfjes niet meer dan dertien of veertien voeten kunnen haaien.

Grootlyks zou hy zich bedriegen, die, uit de opge«reevene maat, ©ver de fterkte en zwaarlyvigheid van dit Dier wilde oordeelen. Bykans zou men mogen zeggen, dat het geheel uit Hals en Beenen beftaat. In de daad, een oog , gewoon aan de diklyvige en lang geftrekte Viervoetige Dieren in Europa , ontdekt geene evenredigheid altoos tusfehen eene Hoogte van zestien voeten en eene langte van zeven voeten , zo als het Lyf is, van den Staart tot de Borst gemeeten. Eene andere wanftaltigheid , als men het daar voor moge houden, doet zich op in het onderfcheid tusfehen het voorfte en achterfte gedeelte. Het eerfte is by de Schoft van eene aanmerkelyke dikte ; maar het laatfte zo dun , en zo weinig gevuld, dat het een en ander niet fchynt tot het zelfde Dier te behooren.

De Natuurkundigen en Reizigers, van den Kameel-Pardel fpreekende , ftemmen overeen , met aan de Achterpooten flegts de halve langte van de Voor-pooten te •>-eeven. Maar, hebben zy, in goeden ernst gefprooken, het Dier gezien? of, zo zy het zagen, 'tzelve met aan-

flagt waargenomen? ■ Een Italiaansch Schryver, die

zeker den Kameel-Pardel nimmer onder het oog hadt, heeft in een Werk, getyteld: Dcfcriptions deg/i Animali, in den Jaare MDCCLXXI te Venetië uitgegeeven , eene Afbeelding van den Kameel-Pardel geplaatst. Eene Afbeelding, zeer nauwkeurig opgemaakt uit alle voorheen in 't licht gegeevene Tekeningen; maar deeze naauwkeurigheid zelve doet die Afbeelding zo belachlyk worden, dat men dezelve, aan den kant des Italiaanfchen Schryvers , voor een vinnige doorftryking konne houden van alle de befchryvingen, die, tot nog, van dit Dier in 't licht kwamen, en tot heden herhaald wierden (*>

Gi-

(*) Zodanig eene Afbeelding mag men met regt rangfehikken onder de Beesten der Inbeelding , waarvoor niet weinigen langen tyd den Kameel-Pardel gehouden hebben. De Vert.