Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

488 byvoegzels tot het leevén

Tot nadere opheldering kan dienen, dat de Heer howard , toen hy, op den Dag der Verkiezing tot Parle. inentslid te Bedford, zich daar toe aangaf (*), zuks zo wel tegen zyne eigene geneigdheid was, als tegen de verwagtinl van de meesten zyner Vnenden. Eenigen hunner vervoegden zich 's morgens by hem, en drongen er hem als 't ware toe: doch veelen der Kiezeren hadden vooraf hun ftem aan een ander gegeeven. Nogthans wordt geloofd, dat hy, was het regt toegegaan by de Gelastigden , voor wettig gekoozen zou gehouden ge-

J'f'J z°vn. 2 Hy was onlangs tot de Antiminifte-

Zlale Party overgegaan, van wegen de maatregelen omr]i genomen.' Ik herinner my , dat hy my «haalde hoe hv , op dit ftuk gevraagd zynde, met ^^^onfvrJSo'edigheid geantwoord hadt. 't Was, Ter voor 't gemeene welzyn gelukkig, dat hy geene 7fth\l in het Parlement kreeg: want hy zou,uit een bea nzel van gemoedlyke verpligting het: Huis met zulk g 11 ftiotheid bvgewoond hebben, dat het hem van zy" ander "aaS te rug hieldt. Hadt hy zich by de ïLwolgende Verkiezing aangediend, 'er valt geen twy*?lnf hv zou verkoozen geworden zyn. . f-rw beriot wegens Mr. howard's ontmoeting by den

Z^n Keizer! ïosephus den II, is met verre van de overleden Keizer, jos ^ da£

^ iiu^eWS ii , en ik vind my in ftaat« om S met zyne e"gene woorden op te geeven, vut een zyh n wn• dezelve is uit Amfterdam gefchreeven en neS BSd^chttiM MüCCLXXXVI. „ Tien

^daïena S * te wlnen kwam ,. verliet my de " S' De Keizer verlangde my te zien , en had ik "5e eer" van een afzonderlyk Gehoor, anderhalf uur "f'J In 't midden van ons gefprek vatte hy my »' Saaien by de hand, en bedankte my voor t " Svene beLek; en betuigde naderhand aan onzen " Gezant dat zyn Landsgenoot wel fprak voor de Ge" • dat hv geen bloempjes gebruikte , gelyk an-

„ vangenen dat tg g *J' s ^

" £W™Storïnïw.ard8 was, dat hy oumiddeiyk " eene vïandering, maakte, tot verzagting van het lot \] der Gevangenen." ,? Geev5

(*) Vergelyk hier boven, bl. 397Vergelyk hier boven, bl. 4OJ-

Sluiten