Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene cezëlschaps-inrigting

sens gezelschaps - inrigting van den grooten dr. franklin.

Uit het Engelsch.-)

Onder de veelvuldige byzonderheden van den onfterflyken Dr. franklin , vinden wy deeze zeer mededeelenswaardige

opgetekend. in 't best zyns leevens rechtte hy een Ge-

zelfchap op te Phlladelphia , beftaande uit Mannen van aanzien cn befchaafdheid. De voorwaarden, op welken men 'er toegang in kreeg , en de onderwerpen waar mede men zich bezig hieldt, weeken beide zeer verre af,van die in de gewoone Gezel fchappen plaats vinden. ...

Wie Lid van het Gezelfchap wilde worden, moest, overeind* ftaande, mét de hand op de borst, op de vier volgende Vraagen antwoorden.

1. Hebt gy eenige byzondere wanagting tegen een der tegenwoordige Leden? Amw. Ik heb dezelve niet. _ '

2. Verklaart gy in opregtheid, dat gy het Menschdom in t algemeen bemint, van welk eene Godsdienstbelydenis zy ook mogen weezen ? Antw. Ik bemin het zodanig.

5. Denkt gy dat iemand aan lyf, goed, of eere mag benadeeld worden , ter oorzaake van enkel belpiegelende Gevoelens, of van wegen zyn u'twendigen Eerdienst ? Antw. Neen.

4. Bemint gy de Waarheid , om der Waarheids wille, en zult gy tragten die onpartydig voor u zei ven uit te vinden , té ontvangen, en aan anderen mede te deelen? Antw. Ja.

De Rebels van deeze Gezelfchaps-inrigting Hemmen volmaakt overeen met deeze Inlyving. Zy komen in de gedaante van vraagen voor, en hier op neder.

Hebt gy iets ontmoet in eenig Boek , door u onlangs geleezen, 't welk opmerkenswaardig is, en voegelyk medegedeeld kan worden aan het Gezelfchap, bovenal in de Gefchied-., /.ede-, Dcht- of Natuurkunde, of in Reisbefchry vingen , werktuig vke Kuuften, of andere Weetenfchappen?

Is eenig Bunrer, u bekend, deezer dagen, ongelukkig geflaagd in zyne' bezigheden; en wat hebt gy gehoord van de

°°Hebt 'gy ook iets vernomen van eenig Burger, dien het wel eing, en door welke middelen?

Valt u ook tegenwoordig iets in , waar door het Gezelfchap nuttig zou kunnen wcezen voor het Menschdom, voor het vaderland , voor zyne Vrienden , of zichzelven? ^

Is 'er eenig verdienftelyk Vreemdeling, zints . de laatfte Gessdfehapshouding in de Stad gekomen, van wien gy gehoord

Sluiten