Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toch vry ten fpyt van dien het mishaagt om dat lastige begin over te flaan maar zy die hunnen tyd aan uwe vermaken opgeofferd hebben , moeten het koste wat het wil beginnen, hoe zullen wy het dan maken om die droge beginzels van alle verhalen u op een aangenamen trant voor te dragen ? Wy willen kort zyn in het boeken dier byzonderheden welke u noodzaaklyk te weten zyn, en brengen u zo rasch doenlyk tot de Jongelings Jaaren van onzen held over.

Doch eer wy ter zake treden is het niet voegzaam u by den aanvang zo 't een en ander te beloven, of te verklaren neem eens dat dit werkje overal even belangryk zyn zal dus u van het begin tot den laatften regel toe hoe langs zo meer behagen, dat het overal der deugd dienstbaar gerust door u in handen uwer kinderen of kwekelingen mag gegeeven worden, die het volftrekt tot een Schoolboek hebben moeten, tevens of in plaats van de nieuwe druk der Franfche Tiranny, (*) De Vaderlandfche Historie verkort en diergelyke meer, wat deszelfs nuttigheid voorouden of jonge Kinderen betreft wy hoopen zorg te dragen dat men gene kettery daaruit trekken

moge,

( * ) Een Werkje in 't begin des Oorlogs uitgekomen.

Sluiten