is toegevoegd aan uw favorieten.

De gronden mijner geloofs-belijdenis, opengelegd voor mijne kinderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g5 VIERDE AFDEELING.

val, en wijst hem den regtsn weg. — Vergeving werd, in dc eerfte tijden.*zonder twijfel,door onderligt, alsmede onder het denkbeeld van offerhanden, geleerd en voor» gefield, cn de mensch moest zo veel vertrouwen op Gods vergevende goedheid en genade hebben , dat hij daar door aangezet werd tot de ware deugd. — Zie daar dcGodsdicnst van de eerfte weereld. De mensch wordt een huisgezin; de huisgezinnen worden natiën; het zedelijk verderf verfpreidt zig en neemt de overhand —— maar er zijn kinderen Gods; er is eene heilige linie! daar in wordt dc leer van den eenigen waren God en de zuivere Godsdienst bewaard. Maar ook deze worden ïangfamerhand, doorliet toenemend bederf, befmet; en de geheele bewoonde weereld geraakt in een ftaat van ongodisterij cn geweld, één huisgezin uitgezonderd

dat zig aan Gods geboden hield en daarom gewaarfchuwd werd,van zig te bereiden tegen eene aannaderende over-

ftrooming. God leert noach, hij gelooft aan God,

maakt er volkomen ftaat op, vermaant zijne tijdgenoten, kreunt zig aan hunne veragting en befpotting niet; wordt door 't lang uitftel niet aan 't wankelen gebragt, maar gaat in zijn geloof voord, bouwt een fchip, cn wordt metdc zijnen behouden-— Zie daar eene geheele omwenteling op den aardbodem, die alle gedeiikteekcnen van menfehen handen, van kunsten en wetenfehappen , welke zeker op eene weereld,daar reeds toen, volgens eene nauwkeurige bereekening, millioenen menfehen op leefden, aanmerkelijk zullen geweest zijn, voor altoos bedekt, en niets tot de nakomelingfchap overbrengt, dan de authentieke ftukken, welke de eerfte Ca-

pi*