Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEGENDE AFDEELING, £3?

der waarheid is. Laat deze zijne uitfpraken derigtfhoer zijn uwer werkfaamheden , de grond uwer vrijmoedigheid ; en God zal met u zijn!

Hoe groot zijn niet de voorrcgten van hun, diehoogagting en liefde voor den Godsdienst hebben. Gij weet , dat dit leven eene mengeling is van voorfpoed en druk, van imartelijke en aangename gewaarwordingen ; welke, veroorzaakt worden, deels door ons zelf, deels door van buiten aankomende natuurlijke oorzaken, deels door de gefteldheid der menfehen, onder welken wij verkeeren. Met opzigt tot beide, voorfpoed namelijk en tegenfpoed, verfchaft de Godsdienst van Jefus uitftekende voordeden. Zij leert alle dingen op haar regte waarde fchatten, en geeft de middelen aan de hand, om van alles het regte gebruik te maken. Met opzigt tot den voorfpoed leert zij, dat alles, wat op aarde is, verdwijnr, dat men op geen ding kan of moet ftaat maken; terwijl zij ook tevens dc aardfche zegeningen in het aangenaam daglicht ftelt van gefchenken uit de liefderijke hand van onzen hemelfchen Vader, die ons zo lang bijblijven , als zijne wijsheid en goedheid ten onzen beste goeddunkt. En op welk eene wijze dc tegenfpoeden, door het godvrugtig gemoed, worden befchouwd, hebbe ik u reeds te voren aangewezen (a). In moeilijke omftandigheden , in dui tere gevallen, in de zwaarfte pligten, is wijdieid en fterkte toegezegd aan hem, die God, in Christus, als zijnen Leidsman en Heer erkent en eerbiedigt: en Darius zeide, niet zonder gevoel en

zon-

O) Zie bl. 174. 175-

Sluiten