is toegevoegd aan uw favorieten.

De voorrechten van het christendom, de middelen, ter zyner oprichting gebeezigd, overwaardig.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

306 DE VOORRECHTEN VAN

•Aardbodem verfpreid, en doordrongen van het wyze en goede van zyne Voorzienigheid, mee de verwonderlyke en liefdevolle wegen , waar langs hy en de zynen geleid zyn , zich in hartelyke en vuurige dankzeggingen ontlast? Kent de Deïst die zielswellust, welke gefmaakt wordt in die gulle, hartelyke en vrye Huisfelyke gefprekken, over de allergewichtigfte en belangrykfte onderwerpen, over het vallen en opflaan op den weg der deugd, over de verborgene afdwaalingen, over de heimelyke ontrouwheden, over 's Menfchen geduchte beflemming , over het fcheiden van lieve Bloedverwanten en dierbaare Vrienden , over Dood en Eeuwigheid? Kent de Deïst dat zacht vertroostende van het ernftig, vertrouwend, biddend aanbeveelen der belangens van de ganfche Schepping, van het opkoomende Gedacht, van zyne waarde Huisgenooten, aan het onfeilbaar geleide des Vaders van allen? Kent de Deïst het moeijelyke, ja maar, ook het onüitfpreeklyk zalig zelfvoldoende, van eene zegepraal op de aanvechting tot eene onrechtvaardige en veel tydelyk voordeel aanbrengende daad, die of niet dan door een wonderwerk kan openbaar worden, of zodanig door de gewoonte gewettigd is, dat hy niet alleen niet draf baar gereekend wordt, maar men hem zelf niet weigeren kan te verrichten, zonder