Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 5 X

geest werk geven; en, uit zijn (til boekvertrek , feilen fchieten, in welker licht zig dezen en geenen verheugen. De braave Bisfchop van Carthago, cijpriaan, ontweek, zo voorzigtig als godvrugtig, de vervolging onder Decius; maar behartigde egter, uit zijne fchuilplaats, met mond en pen, de belangen van het Christendom. De Can^elier d'a guesseau werd tweemaal van zijne openbare bedieningen ontzet, en tot een afgezonderd leven verwezen ; maar hij vond, in zijne eenzaamheid, zo veel werks voor zijnen geest, dat men zoude gezegd hebben, dat die ftand eigenlijk voor hem gefchikt was, bijaldien men, bij zijne herftelling, niet was gewaar geworden, dat hij, op nieuw, met dezelfde veerkragt in zijnen openbaren en uitgebreiden kring bezig was , waarmede hij, in eenzaamheid, aan de volmaking van zijnen geest gearbeid had.

Hij derhalven, die, door den loop der tijden en der zaken, zig genoodzaakt vindt, buiten zijne fchultf, zijne gewoone bezigheid te (laken, en eene andere wending aan zijne neiging tot werkfaamheid te geven, 11a het oog op zulke en foortgelijke voorbeelden; en zoeke die, al is het van verre, natevolgen. Men heeft tog altoos, selfs in de diepfle eenzaamheid, in zekere opzigten, de wijde waereld voor zig ; en er is ligt, hier of daar, een plaats te vinden, waar men van het zijne iets aanbieden en afleveren kan : tenA 3 einde

Sluiten