is toegevoegd aan uw favorieten.

Mengelingen, in proze en poëzy.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S2 FkAGBiENtlE!» UIT H r. T

deze droefheid , angst , vreeze , enz. altoos iets buitenfperigs is.

ik. Zet, bidde ik u, deze denkbeelden nader ujt elkander.

E. Ik wil zeggen menfehen b. v. van een lief, goedhartig

detigdfaam karakter , vooral onder vrouwen , die nooit zig aan bijzondere misdaden of zedeloosheid hebben fchuldig gemaakt gedragen zig dikwijls, wanneer zij tot uwe wijze

van denken overgaan, even als of zij de godlooste motetten van den aardbodem, en de uitvaagfels van het menschdom wa«

rcn- Hun hart is, naar hunne gedagten , zo boos, dat zij

twijfelen, of ze geen duivels zijn; cn wat dergelijke dingen

meer zijn dit is immers buiterrfpoorig.

ik. Laat ons zien: Bic nooit een doodflag begaan heeft, behoeft zig over geen eigenlijke doodfchuldcn te bekommeren ; maar wat zoudt gij zeggen, bijaldien hij om ecramnten, aan geld, of andere redenen, heimelijk verlangd had na den dood rat) dezen of gcencn 1 Is dat wel gedaan , of heeft hij gezondigd ? e. Het laatite.

ik. En die nooit een vrouw gefchonden heeft, maar menigmaal vrouwen heeft aangezien oraze te begeeren ; wat zegt Christus van zulkecnen?

e. Dat hij overfpcl in zijn hart met haar begaan heeft.

ik. Wat volgt daaruit, volgens de analogie, met opzigt tot

hen,