Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ft3° OVERYSSELSCH

gen gedaan cum expenfarum condemnatio fit accesforia, L 16 de ar dm. Judic. & idem jus fit in accesforiis, quod eft in principa* ^'f1AM}™D. mpatroc. pup. tit de tut fif cur munere c. 0. n.5±.nmc & Judicis cognitie- defumtibus esfe debet, cujus eft de principah negotio, Ant. Faber in Cod. Lib. 3. tit. 12. def 10 er 15.

Na al het geen hier voor is geavanceerd, om te betoogen dat de oppofitie der Gedaagde, geconcludeerd hebbende tot kost en khaadeloofe abfolutie van des Aanleggers Eifch en Aanipraak ten haaren reguarde, niet een abfolutie ten principaalen van haaren zoon als principaale Gedaagde, waarover de bedaagde by Antwoord wel expresfe geprotefteerd heeft, zich noch in 't geheel noch ten deele te willen hebben ingelaaten, maar in der daad een abfolutie van haar perzoon ten reguarde van de haar toegefchreevene qualiteit van wet. tige voogdesfe over haaren zoon, van deeze inftantie, involveerde, zalmen niet veel moeite behoeven aantewenden, c-m het poinél van verfchil in deezen te bepaalen, het welk dan alleen daar in beftaat: " of de Aanlegger bevoegd „ is geweest de Gedaagde in deeze omftandigheden van zaa„ ken in qualiteit als moeder en wettige voogdesfe van haa„ ren minderjaarigen zoon in rechten te dagvaarden, dan „ of hy het zelve onwettiglyk en informeel gedaan heeft, „ en gevolgelyk in de kosten van dien alnog behoord te „ worden gecondemneerd. "

De refolutie van deeze quaestie hangt alleen af van de vraag, of de Gedaagde ten tyde deezer begonnene proeeduure, was de wettige voogdesfe van haaren minderjaarigen zoon, ofte ten minften daar voor gehouden konde en mogte worden , dan niet? Welke qu^stie dan ook principaalyk van parthyen met alle krachten is geagiteerd, en voor en tegen gedisputeerd, en te gelyk het onderwerp uitleverd van hetgeen by de Ondergeteekenden in deezen Advyze voornaamentlyk zal behooren te worden onderzogt, en ten fundament zal moeten verftrekken van het vonnis in het einde deezes te vellen.

Om

Sluiten