Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

356 historie van den heer

ander fchreef? Ily moet, dunkt my, eens onderhouden worden. Zou Wimpje niet wel wat va» Salomons denkwyze hebben, en dus door eigen ondervinding moeten bewoogen worden om eens te zeggen : ydclheid der ydolheden , alles is ydelhcid. In zynen Vriend fchynt myn eigenzinnige Pauw ook niet veel fmaak te hebben: my is hy geheel onbekend. Myn Zoon begrypt ook niet, hoe het warm gevoelig hart zynsVriends met zo een Jongman fympathifeert. Ik denk, dat hunne Vriendfehap niet buiten den kring ecner dorre, belpie,gelende Geleerdheid gaat: op het karakter van den Heer Jambres is niets te zeggen.

Myn waarde Helder en myne Kinderen verzekeren u van hunne hoogachting, en ik ben onver-, anderlyk

Uwe Fr i end in ,

s. helder, gehoêren van hel

ZE-

Sluiten