Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 22 )

Iiebben. — Zy zyn bet niet alleen. — Ook fommige vrouwen hier te lande hebben hetzelve, indien niet in alles ealykfoortig, immers dat daar naar zweemt: meest echter gelykt het Jchapenwol. Eén myner bedienden die een Polak is, houdt dit voor eene ziekte, uit Poolen oorfpromrlyk en aldaar zeer' gemeen. Wat 'er van'zy, durf ik niet befhsfen.

Over de verfcheidenheid van tooifel konde ik een geheel boekdeel fchryven. Edoch veele woorden onnut te bezigen is het werk der zotten. Een wyze telt de zyne. Ik «roet U, grootmachtigfte Aga! dit U Mahomct behoede!

Gefchreeven uit Amfterdam, den 6 der Maand van Rebiab, het I2r2fte Jaar der Hcgira.

lliacos intra muros peccatur et extra,

HORATIUS.

Vrolykhart. V,. ontwikkelt zich daar uit dici fchansloper? met zulk een ftormhoed op ! 't L'.kt wel ecu geamnestieerde. — 't Is Ten Beste. Wel', hoe komt gy zo laat myn vriend ?

Ten Beste. Ik kom uit Felix.

Vrolykhart. Zo ? dan kunt gy ons braaf wat vertellen. Heeft van Hemert zyne talryke toehorers gefticht =

Ten Beste. Gefticht? dat weet ik juist niet ; maar toch oe meestcn waren zeer voldaan, zelfs zy die van hem in opinie verfchilden. Nu heeft hy ook een buitengewoon talent van de zaken voor te dragen Hy be'han deide de quEestie: of het menschdom zedelyk beter o? jl'egter wordt, dan wel op dezelfde hoogte blyft

Timon. Wel die vraag is niet moeilyk te beantwoorden

Ten Beste Ja maar, Timon , gy zoudt met raaden dat de redenaar beweerde dat wy beter worden.

Timon. Even als of ik niet wist dat wy no°- in de eeuw der paradoxen zyn! ö

Lenteling Ik weet niet met welke redenen de Heer van Hemert zyn gevoelen verdedigd heeft; doch die kants flryd der Faculteiten gelezen heeft, dien zal dat idéé zo paradox niet voorkomen.

Welmoed. Zo dat die redevoering al weder ecniee hébben?'1 V°°r dC CM&bB W^gecrte zal gemaakt 2c» Beste. Twyffel daar maar niet aan. Nu, 't is

Ze

Sluiten